PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Mohamed Shahabuddeen, predsjedavajući
sudija Fausto Pocar
sudija Mehmet Güney
sudija Wolfgang Schomburg
sudija Inés Mónica Weinberg De Roca

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 16. februara 2004.

TUŽILAC
protiv
MIROSLAVA KVOČKE
MLAĐE RADIĆA
ZORANA ŽIGIĆA
DRAGOLJUBA PRCAĆA


ODLUKA PO PRIJEDLOZIMA ODBRANE ZA UVRŠTAVANJE U SPIS DODATNIH DOKAZA NA OSNOVU PRAVILA 115

Tužilaštvo:
g. Christopher Staker

Odbrana:
g. Krstan Simić za Miroslava Kvočku
g. Toma Fila za Mlađu Radića
g. Slobodan Stojanović za Zorana Žigića
g. Jovan Simić za Dragoljuba Prcaća

ŽALBENO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

RJEŠAVAJUĆI PO povjerljivom "Prijedlogu Dragoljuba Prcaća da se uvrste dodatni dokazi na osnovu pravila 115", od 25. februara 2003., i Dopuni tog prijedloga od 10. marta 2003. (dalje u tekstu: Prcaćev prijedlog), u kojem žalilac Prcać traži da se u žalbenom postupku izvede dvadeset sedam dodatnih dokaza (koji su identifikovani u povjerljivom Dodatku A uz Odluku) u vezi s opštom situacijom u opštini Prijedor i o Prcaćevom statusu u logoru Omarska;

IMAJUĆI U VIDU povjerljivi "Odgovor optužbe na prijedlog Mlađe Radića i Dragoljuba Prcaća na osnovu pravila 115", od 25. marta 2003. (dalje u tekstu: Odgovor optužbe Radiću/Prcaću), u kojem optužba tvrdi da nijedan od dokaza obuhvaćenih Prcaćevim prijedlogom nije prihvatljiv na osnovu pravila 115 Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik);

RJEŠAVAJUĆI PO povjerljivom "Prijedlogu Mlađe Radića da se uvrste dodatni dokazi na osnovu pravila 115", od 25. februara 2003., i Dopuni tog prijedloga dostavljenoj 7. marta 2003. (dalje u tekstu: Radićev prijedlog), kojima žalilac Radić traži da se izvede pet dodatnih dokaza (navedenih u povjerljivom Dodatku B uz ovu Odluku) koji se odnose na kredibilitet svjedoka optužbe;

IMAJUĆI U VIDU zajednički odgovor optužbe, u kojem optužba tvrdi da nijedan od dokaza obuhvaćenih Radićevim prijedlogom nije prihvatljiv na osnovu pravila 115 Pravilnika;

RJEŠAVAJUĆI PO "Povjerljivom prijedlogu za izvođenje dodatnih dokaza - u odbranu optuženog Zorana Žigića", od 22. augusta 2002., i dopuni tog prijedloga od 13. juna 2003. (dalje u tekstu: Prvi Žigićev prijedlog), u kojem žalilac Žigić traži da se izvede trinaest dodatnih dokaza (navedenih u povjerljivom dodatku C uz ovu Odluku), kao i njegovo svjedočenje u vezi sa šest žalbenih osnova, a konkretno se radi o sljedećem: ubistvu Bećira Medunjanina; ubistvu Drage Tokmadžića, ubistvu Seada Jusufagića; ubistvu Emsuda Bahonjića; mučenju Fajze Mujkanovića; te o navodnoj nepravičnosti postupka;

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor optužbe na prijedlog Zorana Žigića za izvođenje dodatnih dokaza", dostavljen 9. septembra 2002.; repliku žalioca Žigića na taj odgovor uloženu 23. septembra 2002.; "Dopunski odgovor optužbe na dopunu Zorana Žigića uz prijedlog Zorana Žigića za izvođenje dodatnih dokaza", dostavljen 22. augusta 2002.", od 25. juna 2002.; i repliku žalioca Žigića na taj odgovor uloženu 30. juna 2003.;

IMAJUĆI U VIDU nadalje "Odluku po prijedlogu Zorana Žigića da se odobri dodavanje paragrafa u njegovom prijedlogu za izvođenje dodatnih dokaza" zavedenu 3. oktobra 2002.; "Odgovor optužbe na paragrafe dodate uz prijedlog Zorana Žigića za izvođenje dodatnih dokaza" dostavljen 14. oktobra 2002.; i povjerljivoj replici žalioca Žigića na taj odgovor, od 5. novembra 2002.;

RJEŠAVAJUĆI PO "Povjerljivom drugom prijedlogu Zorana Žigića za izvođenje dodatnih dokaza" podnesenom 11. aprila 2003. i dopuni tog prijedloga od 19. maja 2003. (dalje u tekstu zajedno: Drugi Žigićev zahtjev), u kojem žalilac Žigić traži da se izvede devetnaest dodatnih dokaza (navedenih u povjerljivom Dodatku D ove Odluke) koji se odnose na četiri žalbena osnova žalioca, i to konkretno na: ubistvo Bećira Medunjanina; ubistvo Drage Tokmadžića; navodnu nepravičnost suđenja; te zaključak da je žalilac učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu u logoru Omarska;

IMAJUĆI U VIDU povjerljivi odgovor optužbe na Drugi prijedlog Zorana Žigića za izvođenje dodatnih dokaza", dostavljen 9. maja 2003., i povjerljivu repliku Zorana Žigića na taj odgovor, dostavljenu 19. maja 2003.; povjerljivi "Odgovor optužbe na dopunu drugog prijedloga za izvođenje dodatnih dokaza i prijedlog optužbe za podnošenje dodatnog podneska", dostavljen 29. maja 2003.; te IMAJUĆI U VIDU nadalje povjerljivi "Dodatni odgovor optužbe na repliku u skladu s Odlukom po zahtjevu optužbe za dozvolu da podnese dodatni odgovor", dostavljen 12. juna 2003., i Žigićevu repliku na taj odgovor uloženu 26. juna 2003.;

UZIMAJUĆI U OBZIR da, u okolnostima ovog predmeta, Žalbeno vijeće smatra da su navedeni podnesci na osnovu pravila 115 podneseni na valjan način, bez obzira na eventualna prekoračenja rokova;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je, na osnovu pravila 115 Pravilnika, žalilac dužan da dokaže da mu dokazi čije se prihvatanje traži nisu ni u kom obliku bili dostupni na suđenju i da ni uz dužnu revnost nisu mogli biti otkriveni;[1]

UZIMAJUĆI U OBZIR da su dokazi koji su bili nedostupni na suđenju i koji ni uz dužnu revnost nisu mogli biti otkriveni prihvatljivi na osnovu pravila 115 Pravilnika ako su relevantni za predmet spora i vjerodostojni i ako su mogli uticati na izrečenu presudu, tj., ako, po zahtjevu optuženog, ukazuju na to da je presuda zasnovana na nedovoljnim dokazima;[2]

UZIMAJUĆI U OBZIR da dokazi koji su bili dostupni na suđenju ili su uz dužnu revnost mogli biti otkriveni nisu prihvatljivi izuzev ako strana koja ih predlaže pokaže da bi njihovo isključivanje doista dovelo do neostvarivanja pravde, odnosno da bi ti dokazi da su bili dostupni na suđenju doista uticali na izrečenu presudu;[3]

UZIMAJUĆI U OBZIR da se značaj dodatnih dokaza mora posmatrati u kontekstu dokaza koji su izvedeni na suđenju, a ne u izolaciji;[4]

PRCAĆEV PRIJEDLOG

UZIMAJUĆI U OBZIR da je na optuženom da jasno navede dokaze za koje traži da se prihvate u žalbenom postupku i da se u Prcaćevom prijedlogu navodi dvedeset sedam dodatnih dokaznih predmeta, ali da dodatni materijali sadrže druge dokumente, od kojih su neki također pomenuti u Dopuni;

UZIMAJUĆI U OBZIR, stoga, da će Žalbeno vijeće razmotriti samo dvadeset sedam dokaznih predmeta koji su jasno navedeni u Prcaćevom prijedlogu i nabrojani u povjerljivom Dodatku A uz ovu odluku;

UZIMAJUĆI U OBZIR da žalilac Prcać nije uspio dokazati da su dokazni predmeti od 1 do 24 bili nedostupni tokom suđenja i da se Žalbeno vijeće nije uvjerilo da bi ti dokazi, da su bili dostupni na suđenju, uticali na izrečenu presudu;

UZIMAJUĆI U OBZIR da žalilac Prcać nije dostavio dokazne predmete 25 i 26, zbog čega se ti dokazni predmeti ne mogu uzeti u obzir kao dio Prcećevog prijedloga;

UZIMAJUĆI U OBZIR da se za dokazni predmet 27 može smatrati da je bio nedostupan na suđenju, ali da žalilac Prcać nije dokazano da je on mogao predstavljati odlučujući faktor za donošenje odluke na suđenju, što je inače potrebno za uvrštavanje u spis na osnovu pravila 115 Pravilnika;

RADIĆEV PRIJEDLOG

UZIMAJUĆI U OBZIR da su dokazni predmeti 1, 3, 4 i 5 tokom suđenja bili nedostupni žaliocu Radiću;

UZIMAJUĆI U OBZIR da su navodne nepodudarnosti dokaza izvedenih na suđenju i informacija sadržanih u dokaznim predmetima 1, 3, 4 i 5 nedovoljne da uvjere Žalbeno vijeće da su ti dokazni predmeti, da su bili dostupni na suđenju, mogli uticati na izrečenu presudu;

UZIMAJUĆI U OBZIR da žalilac Radić nije podnio potpun primjerak dokaznog predmeta 2, pošto je ispustio relevantne stranice članka, zbog čega se ne može smatrati da je dokazni predmet 2 podnesen kao dio Radićevog prijedloga;

UZIMAJUĆI U OBZIR, pored toga, da su navodne nepodudarnosti među dokazima izvedenim na suđenju, informacije sadržane u podnesenom dijelu dokaznog predmeta 2 i u izvodima sadržanim u Radićevom prijedlogu nedovoljne da uvjere Žalbeno vijeće da je dokazni predmet 2 mogao uticati na izrečenu presudu da je bio dostupan na suđenju;

PRVI ŽIGIĆEV PRIJEDLOG

UZIMAJUĆI U OBZIR da je žalilac Žigić bio na raspolaganju za svjedočenje na suđenju i da nije uspio dokazati da bi isključivanje njegovog svjedočenja u žalbenom postupku dovelo do neostvarivanja pravde, zbog toga što bi, da je prihvaćeno na suđenju, eventualno uticalo na izrečenu presudu;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je dokazni predmet 1, daljnja izjava svjedoka koji je na suđenju svjedočio za optužbu, mogao biti pribavljen tokom suđenja da je iskazana dužna revnost, te da nije dokazano da bi taj dokaz uticao na izrečenu presudu;

UZIMAJUĆI U OBZIR da, pošto žalilac Žigić nije pokazao da je postupao uz dužnu revnost kada je riječ o dokaznim predmetima od 2 do 9 i od 11 do 13, za te dokaze se može smatrati da su bili dostupni na suđenju, ali da nije dokazano da bi oni uticali na izrečenu presudu;

UZIMAJUĆI U OBZIR da će se, budući da je optužba žaliocu Žigiću objelodanila dokazni predmet 10 na osnovu pravila 68 nakon završetka suđenja 19. jula 2001., ali prije donošenja presude 2. novembra 2001., sa tom izjavom postupati kao da je bila nedostupna na suđenju, ali da žalilac Žigić nije dokazao da su predloženi dokazi mogli uticati na izrečenu presudu;

DRUGI ŽIGIĆEV PRIJEDLOG

UZIMAJUĆI U OBZIR da su dokazni predmeti od 1 do 3, od 5 do 9, od 11 do 15 i 18 bili dostupni na suđenju zahvaljujući iskazanoj dužnoj revnosti, te da nije dokazano da bi ti dokazi uticali na izrečenu presudu;

UZIMAJUĆI U OBZIR da dokazni predmeti 10 i 17 nisu bili dostupni žaliocu Žigiću na suđenju, ali da nije dokazano da su ti dokazi mogli uticati na izrečenu presudu;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je dokazni predmet 4 mogao biti dostupan na suđenju da je iskazana dužna revnost, ali da bi njegovo isključivanje dovelo do neostvarivanja pravde, budući da bi, da je prihvaćen na suđenju, uticao na izrečenu presudu;

UZIMAJUĆI U OBZIR da dopunska izjava koji je 22. septembra 1998. dao isti svjedok nije bila dostupna na suđenju i da je mogla uticati na izrečenu presudu;

UZIMAJUĆI U OBZIR da dokazni predmet 16 ispunjava uslove iz pravila 115, budući da ta izjava nije bila dostupna žaliocu Žigiću na suđenju i mogla je uticati na izrečenu presudu da je bila dostupna na suđenju;

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA

ODBIJA Prcaćev prijedlog;

ODBIJA Radićev prijedlog;

ODBIJA prvi Žigićev prijedlog;

ODOBRAVA djelimično drugi Žigićev prijedlog i konstatuje da su dokazni predmet 4, dopunska izjava istog svjedoka, te dokazni predmet 16 prihvatljivi kao dodatni dokazi u žalbenom postupku na osnovu pravila 115 Pravilnika;

ODBIJA drugi Žigićev prijedlog u preostalom dijelu; i

NALAŽE da, na osnovu pravila 98 i 107 Pravilnika, svjedoke navedene u dokaznim predmetima 4 i 16 i Dodatku D ove Odluke sasluša Žalbeno vijeće, pri čemu će datum njihovog saslušanja biti utvrđen naknadno, nalogom o rasporedu.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

Dana 16. februara 2004.  
U Haagu, Nizozemska  
  /potpis na originalu/
  sudija Shahabuddeen,
  predsjedavajući

pečat Međunarodnog suda


[1] Vidi Tužilac protiv Krstića; "Odluka po zahtjevima za prihvatanje dodatnih dokaza u žalbenom postupku", MKSJ, predmet br. IT-98-33-A, 5. august 2003. (dalje u tekstu: Odluka na osnovu pravila 115 u predmetu Krstić), str. 3.

[2] Ibid.

[3] Odluka na osnovu pravila 115, str. 4.

[4] Ibid.