PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Mohamed Shahabuddeen, predsjedavajući
sudija Fausto Pocar
sudija Florence Mumba
sudija Mehmet Güney
sudija Inés Mónica Weinberg de Roca

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 10. marta 2004.

TUŽILAC
protiv
Miroslava KVOČKE, Mlađe RADIĆA, Zorana ŽIGIĆA i Dragoljuba
PRCAĆA


ODLUKA PO OBAVIJESTI ZORANA ŽIGIĆA
ŽALBENOM VIJEĆU

Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

Odbrana:
g. Krstan Simić za Miroslava Kvočku
g. Toma Fila za Mlađu Radića
g. Slobodan Stojanović za Zorana Žigića
g. Jovan Simić za Dragoljuba Prcaća

ŽALBENO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

RJEŠAVAJUĆI PO povjerljivoj i ex parte "Obavijesti Žalbenom vijeću" (dalje u tekstu: Obavijest), koju je 3. marta 2004. dostavio lično žalilac Žigić, u kojoj žalilac izražava zabrinutost zbog sljedećeg: (i) tri dokumenta koja je on dostavio nisu stavljena na uvid Žalbenom vijeću; (ii) jedan konkretni dokument koji mu je trebao biti uručen 1. marta 2004. nije mu dostavljen do 3. marta 2004.; i (iii) dodatni svjedoci koje je on pozvao trebaju moraju doći na raspravu 23. marta 2004.;

IMAJUĆI U VIDU Nalog od 26. februara 2004., kojim se preispituje Nalog o rasporedu od 16. februara 2004. i nalaže Službi za žrtve i svjedoke Sekretarijata da pronađe i kontaktira dodatne svjedoke i organizuje njihov put u Haag i pristupanje Žalbenom vijeću;

STOGA SMATRA da je žalilac Žigić, Nalogom od 26. februara 2004., bio oslobođen svake obaveze da kontaktira dodatne svjedoke kako bi organizirao njihovo pristupanje Žalbenom vijeću 23. marta 2004.;

POTVRĐUJE da je Žalbeno vijeće primilo tri dokumenta koja žalilac navodi u paragrafu 4 Obavijesti i da se ta tri dokumenta trenutno razmatraju, i

PODSJEĆA da, što se tiče dvodnevnog kašnjenja prilikom prijema dokumenta navedenog u paragrafu 5 Obavijesti, dokumenti dostavljeni u žalbenom postupku trebaju biti uručeni žaliocima u Pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija što je moguće prije.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
  Mohamed Shahabuddeen,
  predsjedavajući sudija
Dana 10. marta 2004.  
U Haagu,  
Nizozemska  

[pečat Međunarodnog suda]