PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Mohamed Shahabuddeen, predsjedavajući
sudija Fausto Pocar
sudija Florence Mumba
sudija Mehmet Güney
sudija Inés Mónica Weinberg de Roca

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 12. marta 2004.

TUŽILAC
protiv
Miroslava KVOČKE, Mlađe RADIĆA, Zorana ŽIGIĆA i Dragoljuba PRCAĆA


ODLUKA PO ZAHTJEVU OPTUŽBE ZA IZVOĐENJE PROTIVDOKAZA

Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

Odbrana:
g. Krstan Simić za Miroslava Kvočku
g. Toma Fila za Mlađu Radića
g. Slobodan Stojanović za Zorana Žigića
g. Jovan Simić za Dragoljuba Prcaća

ŽALBENO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

PODSJEĆAJUĆI na "Odluku po prijedlozima odbrane za uvrštavanje u spis dodatnih dokaza na osnovu pravila 115", donesenu 16. februara 2004. (dalje u tekstu: Odluka od 16. februara 2004.), kojom je naloženo da Žalbeno vijeće odredi dan kada će saslušati svjedoke navedene u dokaznim predmetima 4 i 16 dodatka D te odluke;

RJEŠAVAJUĆI PO povjerljivom "Zahtjevu optužbe za izvođenje protivdokaza" od 27. februara 2004. (dalje u tekstu: Prijedlog optužbe), u kojem optužba traži uvrštavanje u dokaze iskaza dva svjedoka kao protivdokaza na osnovu pravila 115 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik);[1]

IMAJUĆI U VIDU povjerljivi "Odgovor Zorana Žigića na prijedlog optužbe za izvođenje protivdokaza", koji je 8. marta 2004. dostavio žalilac Žigić (dalje u tekstu: Odgovor), u kojem on sugerira Žalbenom vijeću da na protivdokaze optužbe treba primijeniti "sve kriterije koje je primijenilo na" njegove dodatne dokaze,[2] "sa istom rigoroznošću", budući da "svi protivdokazi bez ikakve sumnje predstavljaju dodatne dokaze, koji nesumnjivo potpada pod odredbe pravila 115";[3]

IMAJUĆI U VIDU povjerljivu "Repliku optužbe na 'Odgovor Zorana Žigića na prijedlog optužbe za izvođenje protivdokaza'", koju je 11. marta 2004. podnijela optužba (dalje u tekstu: Replika);

PODSJEĆAJUĆI da je, Nalogom o rasporedu od 16. februara 2004., Žalbeno vijeće naložilo sljedeće: 1) Optužbi da sve eventualne prijedloge za izvođenje protivdokaza podnese najkasnije do 27. februara 2004., 2) Žaliocu Žigiću da eventualni odgovor na zahtjev optužbe dostavi najkasnije do 5. marta 2004., 3) Optužbi da sve eventualne replike dostavi do 10. marta 2004.;

IMAJUĆI U VIDU da je prekoračen rok za dostavljanje Odgovora, ali da je žaliočev branilac 5. marta 2004. primio jedan primjerak Prijedloga optužbe i da je u svom Odgovoru zatražio produženje roka;[4]

UZIMAJUĆI U OBZIR da je, u skladu sa pravilom 127 Pravilnika, žalilac Žigić iznio valjan razlog da mu se odobri produženje roka;

SMATRAJUĆI, stoga, da je dostavljanje Odgovora izvršeno na valjan način;

IMAJUĆI U VIDU da je Replika podnesena 11. marta 2004., ali da ne sadrži nikakav zahtjev za produženje roka;

UZIMAJUĆI U OBZIR da optužba nije ponudila nikakvo objašnjenje za jednodnevno zakašnjenje u dostavljanju Replike;

UZIMAJUĆI U OBZIR, međutim, da u svjetlu skraćivanja roka prouzrokovanog dostavljanjem Odgovora 8. marta 2004. postoji valjan razlog da se smatra da je Replika dostavljena na valjan način, iako je, bez ikakvog objašnjenja, dostavljena jedan dan po isteku roka;

UZIMAJUĆI U OBZIR da optužba tvrdi da su iskazi dva svjedoka u postupku pobijanja koje ona predlaže relevantni za pitanja pokrenuta dodatnim dokazima jer protivrječe dokazima sadržanim u izjavi jednog dodatnog svjedoka, te da je optužba pokazala da predloženi protivdokazi mogu protivrječiti iskazima koje su dali dodatni svjedoci;[5]

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Žalbeno vijeće konstatovalo da je "materijal u svrhu pobijanja prihvatljiv ako se izravno odnosi na suštinu dodatnih dokaza koje je prihvatilo Žalbeno vijeće", te da "su stavke za koje se traži da budu prihvaćene kao materijal u svrhu pobijanja, a predstavljaju ili dokazne predmete sa suđenja ili su prihvaćene po žalbi na osnovu pravila 115, neprihvatljive kao materijal u svrhu pobijanja";[6]

UZIMAJUĆI U OBZIR da su iskazi sadržani u tri izjave svjedoka priložene uz Zahtjev optužbe prihvatljivi kao protivdokazi na osnovu Pravila 115 Pravilnika, pošto se izravno odnose na suštinu dodatnih dokaza koje je Odlukom od 16. februara 2004. prihvatilo Žalbeno vijeće;

UZIMAJUĆI U OBZIR nadalje da je žalilac griješi ako smatra da protivdokazi predstavljaju dodatne dokaze na osnovu pravila 115 Pravilnika i tvrdi da iste kriterije prihvatljivosti treba primijeniti na obje vrste dokaza;

OVIM, odobravajući Zahtjev optužbe:

1. KONSTATUJE da su iskazi sadržani u tri izjave svjedoka koje su priložene uz Prijedlog optužbe prihvatljivi kao protivdokazi;

2. NALAŽE optužbi da u saradnji sa Službom za žrtve i svjedoke organizuje stupanje svjedoka pred Žalbeno vijeće 23. marta 2003. radi iznošenja protivdokaza.

3. I NALAŽE optužbi da obavijesti Žalbeno vijeće, u roku od sedam dana od dana zavođenja ove odluke, o eventualnim zaštitnim mjerama koje bi ti svjedoci mogli zatražiti tokom svog svjedočenja pred Žalbenim vijećem.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
  Mohamed Shahabuddeen,
  predsjedavajući sudija
Dana 12. marta 2004.,  
U Haagu,  
Nizozemska  

[pečat Međunarodnog suda]


[1] U pravilu 115 (B) koristi se formulacija "dokazi izvedeni u sklopu postupka pobijanja" koja se ne može shvatiti drugačije od formulacije "protivdokaza" koja se koristi u prijedlogu optužbe.

[2] Odgovor, par. 8.

[3] Ibid. par. 5.

[4] Odgovor, par. 3-4.

[5] Zahtjev optužbe, par. 6-8.

[6] Tužilac protiv Tihomira Blaškića, predmet br. IT-95-14-A, "Odluka o dokazima", 31. oktobar 2003., str. 5.