PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Mohamed Shahabuddeen, predsjedavajući
sudija Fausto Pocar
sudija Florence Mumba
sudija Mehmet Güney
sudija Inés Mónica Weinberg de Roca

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 9. juna 2004.

TUŽILAC
protiv
Miroslava KVOČKE, Mlađe RADIĆA, Zorana ŽIGIĆA i Dragoljuba PRCAĆA


ODLUKA PO ZAHTJEVU ŽIGIĆA DA PODNESE DUPLIKU

Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

Odbrana:
g. Krstan Simić za Miroslava Kvočku
g. Toma Fila za Mlađu Radića
g. Slobodan Stojanović za Zorana Žigića
g. Jovan Simić za Dragoljuba Prcaća

ŽALBENO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU "Odluku" donijetu u ovom predmetu 22. marta 2004. (dalje u tekstu: Odluka od 22. marta 2004.), u kojoj je Žalbeno vijeće odbacilo povjerljivi "Zahtjev Žalbenom vijeću za pružanje pravne pomoći u žalbenom postupku", koji je žalilac Žigić lično podnio 26. februara 2004. (dalje u tekstu: Zahtjev od 26. februara 2004.) i povjerljivu "Dopunu 'Zahtjeva Žalbenom vijeću za pružanje pravne pomoći u žalbenom postupku od 25. februara 2004.'", koju je žalilac Žigić lično podnio 12. marta 2004.;

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu Žalbenom vijeću za podnošenje duplike na odgovor Tužilaštva na moj 'Zahtjev Žalbenom vijeću za pružanje pravne pomoći u žalbenom postupku' od 25. februara 2004. i Dopunu zahtjeva od 12. marta 2004." (dalje u tekstu: Zahtjev), koji je žalilac Žigić lično podnio 6. maja 2004. (dalje u tekstu: žalilac), i u kojem zahtijeva od Žalbenog vijeća da naloži da mu se dostavi odgovor Tužilaštva na njegov Zahtjev od 26. februara 2004. i zatraži da mu se odobri podnošenje duplike na odgovor Tužilaštva;

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor Tužilaštva na 'Zahtjev Žalbenom vijeću za podnošenje duplike na odgovor Tužilaštva na moj 'Zahtjev Žalbenom vijeću za pružanje pravne pomoći u žalbenom postupku' od 25. februara 2004. i Dopunu zahtjeva od 12. marta 2004.'" podnijet 14. maja 2004. (dalje u tekstu: Odgovor Tužilaštva od 14. maja 2004.), u kojem se tužilac protivi podnošenju duplike zbog toga što žalioca zastupa branilac za kojeg se mora pretpostaviti da postupa u njegovo ime i prema njegovim uputama, kao i zbog toga što se Odlukom od 22. marta 2004. to pitanje riješilo nakon što su razmotreni detaljno iznijeti argumenti obiju strana;

IMAJUĆI U VIDU da žalilac nije podnio repliku na Odgovor Tužilaštva od 14. maja 2004.;

UZIMAJUĆI U OBZIR da žaliočev branilac jeste podnio "Repliku Zorana Žigića na odgovor Tužilaštva na zahtjev podnijet Žalbenom vijeću za pružanje pravne pomoći u žalbenom postupku i dopunu zahtjeva Žalbenom vijeću za pružanje pravne pomoći u žalbenom postupku" (sic) od 19. marta 2004., te činjenicu da su u Odluci od 22. marta 2004. uzeti u obzir svi navodi strana u postupku prije nego što je odbačen Zahtjev od 26. februara 2004.;

UZIMAJUĆI U OBZIR da su sve zainteresovane strane u postupku, osim ako Žalbeno vijeće nije drugačije navelo, primile na znanje da su svi preostali zahtjevi u vezi sa žalbenim pretresom razmotreni prije nego što je pretres održan od 23. do 26. marta 2004., te da ni sam žalilac niti njegov branilac nisu tokom pretresa uložili prigovor na Odluku od 22. marta 2004., kao i činjenicu da nisu postavili niti jedno pitanje u vezi sa Zahtjevom od 26. februara 2004.;

UZIMAJUĆI U OBZIR da Sekretarijat Međunarodnog suda sve podneske u vezi sa žalbom dostavlja braniocu optuženog, a ne direktno samom optuženom, te da je dužnost branioca da svom klijentu prenosi obavještenja;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je žalilac dao uputu braniocu Stojanoviću, koji je tokom žalbenog postupka radio na pro bono osnovi, te da je prihvatanjem branioca Stojanovića žalilac preuzeo obavezu prihvatanja usluga svog branioca, koji je podnio repliku na Zahtjev od 26. februara 2004.;

ZBOG GORENAVEDENIH RAZLOGA,

OVIM ODBACUJE Zahtjev.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija teksta.

  /potpis na originalu/
  Mohamed Shahabuddeen,
  predsjedavajući sudija
Dana 9. juna 2004.  
U Haagu,  
Nizozemska  

[pečat Međunarodnog suda]