PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

Pred: žalbenim sudijom Davidom Huntom

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 3. oktobra 2002.

TUŽILAC

protiv

Miroslava KVOČKE

Milojice KOSA

Mlađe RADIĆA

Zorana ŽIGIĆA

Dragoljuba PRCAĆA

 


ODLUKA PO PODNESKU ZORANA ŽIGIĆA KOJIM TRAŽI
DOPUŠTENJE ZA DODAVANJE PARAGRAFA SVOM
ZAHTJEVU ZA IZVOĐENJE DODATNIH DOKAZA

Tužilaštvo:

gđa Susan L. Somers za Tužilaštvo

Optuženi:

Zoran Žigić (bez pravnog zastupnika)

JA, sudija David Hunt, predžalbeni sudija,

IMAJUĆI U VIDU "Zahtjev za izvođenje dodatnih dokaza" koji je Zoran Žigić (u daljnjem tekstu: Žigić) povjerljivo podnio 23. augusta 2002. (u daljnjem tekstu: zahtjev) i "Odgovor tužioca na zahtjev Zorana Žigića za izvođenje dodatnih dokaza" podnesen 9. septembra 2002.;

IMAJUĆI U VIDU paragrafe 33 i 34 Žigićeve povjerljive "Replike na odgovor tužioca na zahtjev Zorana Žigića za izvođenje dodatnih dokaza", podnesene 23. septembra 2002. (u daljnjem tekstu: replika), u kojoj se Žigić poziva na izjavu Faruka Hrnčića, svjedoka kojeg želi da pozove, i iznosi rezime te izjave;

IMAJUĆI U VIDU "Zahtjev tužioca da se izbriše dio Žigićeve replike na odgovor tužioca na zahtjev Zorana Žigića za izvođenje dodatnih dokaza", podnesen 26. septembra 2002., u kojem optužba traži da se paragrafi 33 i 34 Žigićeve replike izbrišu iz razloga što ta dva paragrafa izlaze iz propisanog dosega i okvira replike;

IMAJUĆI U VIDU Žigićevu "Repliku na zahtjev tužioca da se izbriše dio Žigićeve replike na odgovor tužioca na zahtjev Zorana Žigića za izvođenje dodatnih dokaza", povjerljivo podnesenu 30. septembra 2002.;

IMAJUĆI U VIDU "Odluku po zahtjevu tužioca da se izbriše dio replike" donesenu 30. septembra 2002. (u daljnjem tekstu: odluka predžalbenog sudije), u kojoj predžalbeni sudija prihvata prijedlog tužioca da se paragrafi 33 i 34 izbrišu iz Žigićeve replike, ali i izjavljuje da Žigić može da traži dopuštenje da se sadržaj tih paragrafa doda njegovom prvobitnom zahtjevu;

IMAJUĆI U VIDU da odluka predžalbenog sudije nadalje određuje da će, ako Žigić zatraži takvo dopuštenje, optužba imati pravo podnijeti novi odgovor;

RJEŠAVAJUĆI PO Žigićevoj "Molbi za dopuštenje da se paragrafi 33 i 34 Žigićeve ‘Replike na odgovor tužioca na zahtjev Zorana Žigića za izvođenje dodatnih dokaza’ podnesene 23. septembra 2002. dodaju Žigićevom ‘Zahtjevu za izvođenje dodatnih dokaza’ podnesenom 23. augusta 2002." podnesenoj 2. oktobra 2002., u kojoj Žigić traži dopuštenje da sadržaj paragrafa 33 i 34 svoje replike doda svom prvobitnom zahtjevu od 23. augusta 2002., i tvrdi, pozivajući se na svoje prethodne podneske, da je materijal za koji traži da se doda njegovom prvobitnom zahtjevu od suštinske važnosti za dokazivanje njegove nevinosti u odnosu na događaj za koji je proglašen krivim u prvostepenom postupku;

IMAJUĆI U VIDU da je optužba obavijestila Vijeće usmenim putem da ne ulaže prigovor na davanje dopuštenja, ali da traži dopuštenje da odgovori na Žigićev novi zahtjev;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je pokazan valjan razlog;

OVIM DAJEM DOPUŠTENJE da se paragrafi 33 i 34 njegove replike dodaju njegovom prvobitnom zahtjevu, PRIMJEĆUJEM da se sada smatra da prvobitni zahtjev sadrži te paragrafe i DAJEM DOPUŠTENJE optužbi da odgovori na te paragrafe u roku od 10 (deset) dana.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

Dana 3. oktobra 2002.
U Hagu,
Nizozemska
 
  /potpis na originalu/
David Hunt,
predžalbeni sudija
   

[pečat Međunarodnog suda]