PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

 

Pred: predžalbenim sudijom Davidom Huntom

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 3. oktobra 2002.

 

TUŽILAC

protiv

Miroslava KVOČKE

Milojice KOSA

Mlađe RADIĆA

Zorana ŽIGIĆA

Dragoljuba PRCAĆA


ODLUKA PO PODNESKU ZORANA ŽIGIĆA KOJIM TRAŽI
PRIJEVOD DOKUMENATA KOJI SE ODNOSE NA NJEGOV
ŽALBENI POSTUPAK

Tužilaštvo:

gđa Susan L. Somers za Tužilaštvo

Optuženi:

Zoran Žigić (bez pravnog zastupnika)

JA, sudija David Hunt, predžalbeni sudija,

IMAJUĆI U VIDU da je 8. jula 2002. godine Sekretarijat opozvao branioca dodijeljenog po službenoj dužnosti, g. Slobodana Stojanovića (u daljnjem tekstu: Stojanović), glavnog branioca Zorana Žigića (u daljnjem tekstu: Žigić), pošto je dokazano da je podijelio svoj honorar sa svojim klijentom;

IMAJUĆI U VIDU da je u svom pismu podnesenom 15. augusta 2002. Žigić zatražio od Sekretarijata da dopusti Stojanoviću da ga nastavi zastupati u ovom postupku;

IMAJUĆI U VIDU da je u svojoj "Izjavi zastupnika odbrane Zorana Žigića", podnesenoj 25. septembra 2002., Stojanović preuzeo obavezu da će "kao privremeno rješenje" zastupati Žigića kao "branilac koji nije dodijeljen po službenoj dužnosti";

RJEŠAVAJUĆI PO Žigićevoj "Molbi da se svi materijali dostavljaju u prijevodu na bosanski-hrvatski-srpski", datiranoj 25. septembra 2002., a podnesenoj 1. oktobra 2002. (u daljnjem tekstu: molba), u kojoj Žigić traži da mu se dostavi "prijevod na bosanski-hrvatski-srpski svih materijala koji su podneseni Međunarodnom sudu i svih odluka koje je donio Međunarodni sud od 08.07.2002. do danas";

IMAJUĆI U VIDU da je optužba obavijestila sud da nema nikakvih prigovora na Žigićevu molbu;

IMAJUĆI U VIDU da Žigić u svojoj molbi izjavljuje da ne prihvata pravno zastupanje g. Stojanovića na pro bono osnovi;

UZIMAJUĆI U OBZIR da Žigić sada više nije pravno zastupljen i da prema tome mora sam da sastavi svoju žalbu;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je od suštinske važnosti da žalilac koji nije pravno zastupljen, kao što je ovdje slučaj, dobije na jeziku koji razumije sve dokumente koji se neposredno odnose na njegov žalbeni postupak;

OVIM ODOBRAVAM molbu i NALAŽEM da se sljedeći dokumenti prevedu na bosanski-hrvatski-srpski, ako to već nije učinjeno, te UPUĆUJEM Sekretarijat da dostavi žaliocu te dokumente na bosanskom-hrvatskom-srpskom čim budu prevedeni ili odmah, ako su već prevedeni na taj jezik:

 1. Odluka sekretara Suda o opozivu njegovog branioca, 8. juli 2002.
 2. Konsolidovani tužiočev podnesak respondenta, 15. juli 2002.
 3. Zahtjev za odvajanje žalbenog postupka žalioca Žigića, 23. juli 2002.
 4. Odgovor tužioca na podneske žalioca Kvočke za produženje roka i za odvajanje žalbenog postupka za Žigića, 26. juli 2002.
 5. Zahtjev da se zamrzne postupak protiv optuženog Zorana Žigića dok se ne razjasni status njegove odbrane, 29. juli 2002.
 6. Zahtjev za izvođenje dodatnih dokaza, 23. august 2002.
 7. Izmjena zahtjeva da se zamrzne postupak protiv optuženog Zorana Žigića dok se ne razjasni status njegove odbrane, 23. august 2002.
 8. Odluka, 26. august 2002.
 9. Replika na povjerljivu odluku Žalbenog vijeća od 26. augusta 2002., 3. septembar 2002.
 10. "Odgovor tužioca na ‘Repliku na povjerljivu odluku Žalbenog vijeća od 26. augusta 2002., 3. septembar 2002.’, koju je podnio Miroslav Kvočka 3. septembra 2002.", 6. septembar 2002.
 11. Odgovor tužioca na “Zahtjev Zorana Žigića za izvođenje dodatnih dokaza”, 9. septembar 2002.
 12. Žigićeva replika na konsolidovani tužiočev podnesak respondenta, 10. septembar 2002.
 13. Izjava zastupnika odbrane Zorana Žigića, 25. septembar 2002.

DALJE UPUĆUJEM Sekretarijat da, od dana donošenja ove Odluke i sve vrijeme dok je Žigić bez pravnog zastupnika, dostavlja Žigiću prijevod na bosanski-hrvatski-srpski svih dokumenata koje podnesu optužba ili saoptuženi, a koji se odnose na žalbeni postupak ovog žalioca, kao i sve naloge, odluke i dopise koje ispostavi Žalbeno vijeće, a koji se tiču žalioca.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

Dana 3. oktobra 2002.
U Hagu,
Nizozemska
 
  /potpis na originalu/
David Hunt,
predžalbeni sudija
   

[pečat Međunarodnog suda]