PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

 

Sudija : g. David Hunt, predžalbeni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 15. oktobra 2002.

 

TUŽILAC

protiv

Miroslava KVOČKE

Mlađe RADIĆA

Zorana ŽIGIĆA

Dragoljuba PRCAĆA

 


ODLUKA PO MOLBI ZORANA ŽIGIĆA ZA PROVJERU TAČNOSTI PRIJEVODA

 

Zastupnik tužioca:

gđa Susan L. Somers

Optuženi:

Zoran Žigić (nema zastupnika)

JA, sudija David Hunt, predžalbeni sudija,

IMAJUĆI U VIDU da je, 8. jula 2002., Sekretarijat povukao imenovanje g. Slobodana Stojanovića (u daljnjem tekstu: Stojanović), glavnog branioca Zorana Žigića (u daljnjem tekstu: Žigić) pošto je dokazano da je sa svojim klijentom podijelio svoj honorar;

UZIMAJUĆI U OBZIR da Žigić sada nema pravnog zastupnika te da stoga sâm mora pripremati svoju žalbu;

IMAJUĆI u vidu Žigićevu "Molbu da se svi materijali dostavljaju u prijevodu na bosanski/hrvatski/srpski jezik" datiranu 25. septembra 2002., a zavedenu 1. oktobra 2002. (u daljnjem tekstu: Žigićeva molba), kojom Žigić traži da mu se dostavi "prijevod na bosanski/hrvatski/srpski jezik svih materijala koji su podneseni MKSJ-u kao i svih odluka koje je MKSJ donio od 08.07.2002. do danas;"

IMAJUĆI U VIDU "Odluku po podnesku Zorana Žigića kojim traži prijevod dokumenata koji se odnose na njegov žalbeni postupak" donesenu 3. oktobra 2002. (u daljnjem tekstu: Odluka), a kojom je predžalbeni sudija odobrio Žigićevu molbu naloživši Sekretarijatu da mu što je moguće prije dostavi više dokumenata relevantnih za njegovu žalbu na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku i naloživši dalje Sekretarijatu da, od dana donošenja ove Odluke pa sve dok Žigić bude bio bez zastupnika, Žigiću dostavlja prijevode na bosanski/hrvatski/srpski jezik svih dokumenata koje podnesu optužba ili saoptuženi u vezi sa žalbenim postupkom ovog žalioca, kao i sve naloge, odluke i pisma koje ispostavi Žalbeno vijeće, a tiču se ovog žalioca;

IMAJUĆI U VIDU da se u Odluci jasno navodi da je za žalioca koji nema zastupnika, kakav je ovdje slučaj, od suštinske važnosti da mu se dostavljaju svi dokumenti koji su u direktnoj vezi s njegovim žalbenim postupkom, na jeziku koji on razumije;

RJEŠAVAJUĆI PO Žigićevoj "Molbi za provjeru tačnosti prijevoda" koja je podnijeta 14. oktobra 2002. (u daljnjem tekstu: Molba za provjeru prijevoda), u kojoj Žigić tvrdi da "ima pravo da zatraži provjeru tačnosti engleskog prijevoda žalbe" i traži da mu se dostavi engleska verzija žalbenih materijala prije nego što se isti dostave Žalbenom vijeću "kako bi mogao provjeriti tačnost prijevoda";

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Žigić opredijelio da nastavi sa svojom žalbom koristeći se dokumentima na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku te da mu je, samo zbog toga što je tvrdio da nije u stanju čitati niti razumjeti engleski jezik, odobreno da prima sve relevantne materijale na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku.

UZIMAJUĆI U OBZIR da, ukoliko Žigić može razumjeti engleski jezik u mjeri u kojoj je sposoban provjeriti tačnost prijevoda na bosanski/hrvatski/srpski ili obratno, kako se to sugeriše predmetnom Molbom za provjeru prijevoda, onda on nema pravo da mu se svi relevantni dokumenti dostavljaju na bosanskom/hrvatskom/srpskom kako je to prvobitno naloženo;

OVIM ODBIJAM Žigićevu Molbu za provjeru prijevoda.

IMAJUĆI, NADALJE, U VIDU da će, ukoliko Žigić želi ustrajati u ovoj stvari, predžalbeni sudija biti u obavezi da preispita svoju Odluku od 3. oktobra 2002.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

Dana 15. oktobra 2002.,
U Hagu,
Nizozemska.
 
  /potpis na originalu /
David Hunt,
predžalbeni sudija
   

[pečat Međunarodnog suda]