PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

 

U sastavu :

sudija Mohamed Shahabuddeen, predsjedavajući
sudija David Hunt
sudija Mehmet Güney
sudija Asoka de Zoysa Gunawardana
sudija Theodor Meron

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 11. septembra 2002.

 

TUŽILAC

protiv

MIROSLAV KVOČKE

MLAĐE RADIĆA

ZORANA ŽIGIĆA

DRAGOLJUBA PRCAĆA


NALOG ŽALBENOG VIJEĆA PO MOLBI ZA PRIVREMENO
PUŠTANJE NA SLOBODU MIROSLAVA KVOČKE

 

Zastupnik tužioca:
g. Christopher Staker

Zastupnici žalilaca :
g. K. Simić za M.Kvočku
g. T. Fila za M. Radića
g. J Stojanović za Z. Žigića
g. J. Simić za D. Prcaća

ŽALBENO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljnjem tekstu: Međunarodni sud),

RJEŠAVAJUĆI PO "Molbi za privremeno puštanje na slobodu Miroslava Kvočke" podnijetoj 23. augusta 2002. (u daljnjem tekstu: Molba), kojom Miroslav Kvočka (u daljnjem tekstu: žalilac) traži da bude privremeno pušten na slobodu kako bi mogao da boravi sa svojom suprugom čije se zdravstveno stanje pogoršava;

IMAJUĆI U VIDU da je 2. novembra 2001. Pretresno vijeće I izreklo optuženom osuđujuću presudu kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od sedam godina koju trenutno izdržava;

IMAJUĆI U VIDU da je 13. novembra 2001. žalilac dostavio Najavu žalbe Žalbenom vijeću i da je žalbeni postupak u toku;

IMAJUĆI U VIDU sljedeće argumente žalioca:

 1. postupak u predmetu Kvočka ušao je u petu godinu te je stoga jedan od najdužih koji se vode pred Međunarodnim sudom;
 2. za vrijeme pritvora Kvočka se dobro vladao, kao civilizovan i odgovoran čovjek;
 3. Dana 9. decembra 2002. ističu dvije trećine Kvočkine zatvorske kazne, a praksa Međunarodnog suda je da se pojedinci koji su izdržali dvije trećine zatvorske kazne puštaju na slobodu;
 4. zdravstveno stanje njegove supruge se pogoršava i značajno bi se popravilo ako bi žalilac bio pušten iz pritvora;
 5. u ovoj fazi postupka, ne postoji rizik da se žalilac ne bi pojavio na suđenju niti da bi predstavljao prijetnju za bilo koju žrtvu, svjedoka ili drugu osobu;
 6. Vlada Republike Srpske dala je garancije da će se optuženi, ako bude pušten na slobodu, pojaviti na suđenju.

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor optužbe na podnesak naslovljen "Molba za privremeno puštanje na slobodu Miroslava Kvočke" od 29. augusta 2002. kojim optužba izjavljuje da Molbu treba odbiti;

IMAJUĆI u vidu sljedeće argumente optužbe:

 1. nije došlo do neprimjerenog odugovlačenja ovog žalbenog postupka, budući da je od izricanja presude Pretresnog vijeća u ovom predmetu prošlo devet mjeseci;
 2. dobro vladanje podnosioca molbe u pritvoru Međunarodnog suda ne može se smatrati "posebnom okolnošću" u smislu pravila 65(I)(iii) Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik);
 3. mogućnost da neki žalilac u budućnosti podnese molbu za prijevremeno puštanje na slobodu ne može se smatrati "specijalnom okolnošću" a ne postoji sudska odluka vijeća Međunarodnog suda o tome imaju li ili nemaju ovlašćenja da nalože prijevremeno puštanje na slobodu osuđene osobe koja se još uvijek nalazi u Pritvorskoj jedinici UN-a.
 4. žalilac nije dostavio pismenu izjavu pod zakletvom niti drugi dokaz kako bi potkrijepio tvrdnje o slabom zdravstvenom stanju supruge i posljedicama koje bi njegovo privremeno puštanje na slobodu imalo na njezino zdravstveno stanje;
 5. Vlada Republike Srpske nije dostavila garancije kojim bi se potkrijepila žaliočeva molba;
 6. U molbi žalioca nije zadovoljen teret dokazivanja koji žalilac ima u pogledu uslova iz pravila 65(I) Pravilnika;

IMAJUĆI U VIDU da je u ovom predmetu Ministarstvo vanjskih poslova Nizozemske u pismu od 26. augusta 2002. naznačilo da nema nikakvih prigovora na privremeno puštanje na slobodu žalioca i da prima k znanju da će žalilac po privremenom puštanju na slobodu napustiti nizozemsku teritoriju;

IMAJUĆI U VIDU da je "Replika na odgovor optužbe na molbu za privremeno puštanje na slobodu Miroslava Kvočke" dostavljena 3. septembra 2002. (u daljem tekstu: replika);

IMAJUĆI U VIDU da je, prema paragrafu 12 Uputstva o postupku dostavljanja pismenih podnesaka u žalbenom postupku pred Međunarodnim sudom (IT/155 Rev. 1), replika dostavljena jedan dan nakon predviđenog roka, ali da se, bez obzira na to, imajući u vidu okolnosti ovog predmeta i pravilo 127(A) (ii) Pravilnika, može smatrati da je valjano dostavljena;

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 65 (I) Pravilnika glasi, inter alia, kako slijedi:

"Žalbeno vijeće može odobriti privremeno puštanje na slobodu osuđenih osoba koje čekaju žalbeni postupak ili na neko određeno vrijeme ukoliko se uvjerilo:

 1. da će se žalilac, ako bude pušten, pojaviti na žalbenom pretresu odnosno predati u pritvor po isteku određenog roka;

 2. da žalilac, ako bude pušten, neće predstavljati opasnost ni za jednu žrtvu, svjedoka ni bilo koju drugu osobu, i

 3. da postoje posebne okolnosti koje opravdavaju takvo puštanje";

UZIMAJUĆI U OBZIR da, što se tiče alineja (i) i (ii) pravila 65(I) Pravilnika, žalilac nije pružio nikakav konkretan dokaz kako bi potkrijepio tvrdnju da će se pojaviti na žalbenom pretresu i da neće predstavljati prijetnju ni za jednu žrtvu niti svjedoka;

UZIMAJUĆI U OBZIR da, iako je žalilac obećao da će dostaviti garancije da će se pojaviti, Međunarodnom sudu nije dostavljena nikakva garancija;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je, kada je riječ o alineji (iii) pravila 65 (I) Pravilnika, žalilac nije pružio nikakav konkretan dokaz kako bi potkrijepio tvrdnju da bi se zdravstveno stanje njegove supruge uvelike popravilo ako bi on bio privremeno pušten na slobodu;

SMATRAJUĆI da, što se tiče mogućnosti privremenog puštanja na slobodu nakon 9. decembra 2002. koju pominje žalilac, te s obzirom na paragraf 7 Uputstva o postupku odlučivanja po molbama za pomilovanje, ublažavanje kazne i prijevremeno puštanje na slobodu osoba kojima je Međunarodni sud izrekao osuđujuću presudu, nije na Žalbenom vijeću da odlučuje o prijevremenom puštanju na slobodu budući da je to u nadležnosti predsjednika Međunarodnog suda, koji odlučuje po blagovremeno podnesenim molbama za prijevremeno oslobađanje;

ZAKLJUČIVŠI da, čak i ako se dostavi garancija da će se žalilac pojaviti, ni u kom slučaju ne postoje specijalne okolnosti koje bi nalagale puštanje na slobodu na osnovu alineje (iii) stava (I) pravila 65;

OVIM ODBIJA Molbu

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
Mohamed Shahabuddeen,
predsjedavajući sudija
Dana 11. septembra 2002.
U Hagu,
Nizozemska
 
   

[pečat Međunarodnog suda]