PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Mohamed Shahabuddeen, predsjedavajući
sudija Fausto Pocar
sudija Florence Mumba
sudija Mehmet Güney
sudija Inés Mónica Weinberg de Roca

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 11. marta 2004.

TUŽILAC
protiv
Miroslava KVOČKE, Mlađe RADIĆA, Zorana ŽIGIĆA i Dragoljuba PRCAĆA


NALOG KOJIM SE MIJENJAJU USLOVI PRIVREMENOG PUŠTANJA NA SLOBODU MIROSLAVA KVOČKE I POVRATKA NA MEĐUNARODNI SUD RADI PRISUSTVA ŽALBENOJ RASPRAVI

Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

Odbrana:
g. Krstan Simić za Miroslava Kvočku
g. Toma Fila za Mlađu Radića
g. Slobodan Stojanović za Zorana Žigića
g. Jovan Simić za Dragoljuba Prcaća

ŽALBENO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

PODSJEĆAJUĆI NA "Odluku po zahtjevu za privremeno puštanje na slobodu Miroslava Kvočke", donesenu 17. decembra 2003., kojom je naloženo da se Miroslav Kvočka privremeno pusti na slobodu do početka rasprave po njegovoj žalbi (dalje u tekstu: Odluka o privremenom puštanju na slobodu);

IMAJUĆI U VIDU da se Odlukom o privremenom puštanju na slobodi nalaže Miroslavu Kvočki da se mora "pridržavati svih naloga Žalbenog vijeća kojima se budu mijenjali uslovi za njegovo privremeno puštanje na slobodu ili kojima ono bude ukinuto", te da se mora "vratiti na Međunarodni sud u ono vrijeme i onog datuma koje odredi Žalbeno vijeće";

IMAJUĆI U VIDU "Nalog o rasporedu", izdat 16. februara 2004., kojim je naloženo da rasprava po žalbi u ovom predmetu započne 23. marta 2004. saslušanjem dodatnih svjedoka i eventualno prihvaćenih svjedoka u postupku pobijanja;

IMAJUĆI U VIDU "Nalog o rasporedu", izdat 3. marta 2004., u kojem se izjavljuje da će se rasprava po žalbi nastaviti 24., 25. i 26. marta 2004 iznošenjem argumenata strana u ovom predmetu;

IMAJUĆI U VIDU da je Odlukom o privremenom puštanju na slobodu naloženo sljedeće: "Na povratnom letu, u pratnji Miroslava Kvočke će biti službeno lice koje ovlasti država BiH (ili drugo ovlašteno službeno lice koje Žalbeno vijeće eventualno odredi ili prihvati), koje će predati Miroslava Kvočku pod nadzor holandskih vlasti na aerodromu Schiphol onog dana i u ono vrijeme koje odredi Žalbeno vijeće";

IMAJUĆI U VIDU da se "Garancijom Vlade Republike Srpske" od 9. decembra 2003. Vlada Republike Srpske obavezala da snosi sve troškove prebacivanja Miroslava Kvočke "od trenutka kada na aerodromu Schiphol u Nizozemskoj preuzme odgovornost za njega do mjesta u Republici Srpskoj u kojem će boraviti i za vrijeme povratka";

IMAJUĆI U VIDU "Zahtjev za odsustvo M. Kvočke s rasprave s izvođenjem dokaza u žalbenom postupku", podnesen 8. marta 2004., u kojem M. Kvočka navodi da je "zbog složenih tehničkih problema u vezi sa značajnim finansijskim sredstvima teško i komplikovano ostvariti prisustvo g. Kvočke izvođenju dokaza", te obavještava Žalbeno vijeće da se slaže s "objašnjenjem iz žalbenog zahtjeva Miroslava Kvočke o održavanju rasprave bez njegovog prisustva, čime njegova prava neće biti ugrožena";

IMAJUĆI U VIDU "Obavijest optužbe o pridržavanju naloga Žalbenog vijeća o rasporedu i odgovor na 'Zahtjev za odsustvo M. Kvočke s rasprave s izvođenjem dokaza u žalbenom postupku' ", dostavljenu 9. marta 2004., u kojoj se optužba "protivi zahtjevu jer Kvočka nije ponudio uvjerljiv razlog koji bi opravdavao njegovo odsustvo sa žalbene rasprave i nepridržavanje naloga Žalbenog vijeća. On također nije ponudio legitiman osnov za zahtjev za izmjenu uslova njegovog privremenog boravka na slobodi";

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor na obavijest optužbe o poštivanju naloga od 9. marta 2004.", koji je žalilac Kvočka dostavio 10. marta 2004., u kojem žalilac Kvočka tvrdi, inter alia, da pristaje da ne bude prisutan na raspravi o žalbi i da postoje "ozbiljni tehnički problemi da se osigura prisustvo g. Kvočke na usmenoj raspravi o žalbi", pošto on nema važeći pasoš niti vizu;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Odlukom o privremenom puštanju na slobodu naloženo da se Miroslav Kvočka privremeno pusti na slobodu do rasprave po njegovoj žalbi, koja je sada zakazana za 23. mart 2004., a završiće se 26. marta 2004.;

NA OSNOVU pravila 65 Pravilnika o postupku i dokazima,

OVIM MIJENJA uslove privremenog puštanja na slobodu Miroslava Kvočke i NALAŽE sljedeće:

1. Miroslav Kvočka predaće se 19. marta 2004. pod nadzor Međunarodnog suda i biće stavljen u pritvor do rasprave po žalbi;

2. Ovlašćeni službeni predstavnik Bosne i Hercegovine (ili drugi ovlašteni službeni predstavnici za koje to naloži ili odobri Žalbeno vijeće) obaviće u saradnji sa sekretarom Međunarodnog suda i nizozemskim vlastima sve neophodne pripreme za povratak Miroslava Kvočke u Haag u Nizozemskoj 19. marta 2004. i za njegovo prebacivanje do Pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija i stavljanje u pritvor;

3. Vlada Bosne i Hercegovine će do 16. marta 2004. Žalbenom vijeću i sekretaru Suda dostaviti podatke o imenu ovlaštenog službenog predstavnika;

4. Ovlašteni službeni predstavnik (ili drugi ovlašteni službeni predstavnici za koje to naloži ili odobri Žalbeno vijeće) pratiće Miroslava Kvočku na letu za Haag i predaće ga 19. marta 2004. pod nadzor nizozemskih vlasti na aerodromu Schiphol u Nizozemskoj;

5. Mole se nizozemske vlasti da 19. marta 2004. sprovedu Miroslava Kvočku u Pritvorsku jedinicu Ujedinjenih nacija;

6. Sve odredbe i uslovi iz Odluke o privremenom puštanju na slobodu ostaju na snazi u cijelosti do predaje Miroslava Kvočke pod nadzor Međunarodnog suda; izvršenje Odluke o privremenom puštanju na slobodu obustavlja se od trenutka povratka Miroslava Kvočke u Nizozemsku i njegove predaje pod nadzor nizozemskih vlasti na aerodromu Schiphol 19. marta 2004., do ponedjeljka 29. marta 2004.;

7. Privremeno puštanje na slobodu Miroslava Kvočke nastaviće se u ponedjeljak, 29. marta 2004., i ostaće na snazi do njegovog povratka u pritvor radi izricanja presude po žalbi; sve odredbe i uslovi Odluke o privremenom puštanju na slobodu ostaće na snazi u cijelosti od ponedjeljka, 29. marta 2004., do njegovog povratka u pritvor radi izricanja presude po žalbi;

8. Dana 29. marta 2004., Miroslav Kvočka će biti privremeno predat pod nadzor ovlaštenih službenih predstavnika Vlade Bosne i Hercegovine (dalje u tekstu: BiH) (čija će imena biti unaprijed dostavljena Žalbenom vijeću i Sekretarijatu) na aerodromu Schiphol, koji će pratiti Miroslava Kvočku tokom preostalog dijela njegovog putovanja u BiH do njegovog mjesta boravka.

9. Na povratnom letu u Haag prije izricanje presude po žalbi, Miroslava Kvočku pratiće ovlašteni službeni predstavnik BiH (ili drugi ovlašteni predstavnik za kojeg to naloži ili odobri Žalbeno vijeće), koji će Miroslava Kvočku predati pod nadzor nizozemskih vlasti na aerodromu Schiphol onog dana i u ono vrijeme koje utvrdi Žalbeno vijeće; nizozemske vlasti će ga zatim sprovesti natrag u Pritvorsku jedinicu Ujedinjenih nacija;

MOLI sekretara Međunarodnog suda da izvrši sve neophodne pripreme s nadležnim vlastima za povratak Miroslava Kvočke, za njegovo pritvaranje u Pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija od 19. marta 2004. do 29. marta 2004. i za njegovo privremeno puštanje na slobodu 29. marta 2004.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
  Mohamed Shahabuddeen,
  predsjedavajući sudija
Dana 11. marta 2004.  
U Haagu,  
Nizozemska  

[pečat Međunarodnog suda]