PRED PREDSJEDNIKOM MEĐUNARODNOG SUDA

Nije službeni dokument

Sudija:g. Claude Jorda, predsjednik Međunarodnog suda

Sekretar:g. Hans Holthuis

Nalog od: 30. jula 2002.

 

NALOG PREDSJEDNIKA O PRIJEVREMENOM OSLOBAĐANJU MILOJICE KOSA

 

Tužilaštvo:

gđa Brenda J. Hollis

Odbrana:

g. Krstan Simić za Miroslava Kvočku
gđa Jelena Nikolić za Milojicu Kosa
g. Toma Fila za Mlađu Radića
g. Slobodan Stojanović za Zorana Žigića
g. Jovan Simić za Dragoljuba Prcaća

JA, Claude Jorda, predsjednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

S OBZIROM NA molbu za prijevremeno oslobađanje Milojice Kosa od 5. juna 2001. (dalje u tekstu: molba za oslobađanje Milojice Kosa),

S OBZIROM NA presudu koju je Pretresno vijeće izreklo 2. novembra 2001. u predmetu IT-98-30/1-T (dalje u tekstu: presuda od 2. novembra 2001.), kojom je Milojica Kos osuđen na kaznu od 6 godina zatvora (dalje u tesktu: kazna),

S OBZIROM NA pravilo 101 (C) Pravilnika o postupku i dokazima i presudu od 2. novembra 2001., prema kojoj Milojica Kos mora, osim u slučaju izuzetnih okolnosti, kaznu služiti do 27. maja 2004.,

S OBZIROM NA član 28 Statuta Međunarodnog suda, pravila 123 i 125 Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik) i Uputstvo o postupanju prilikom razmatranja molbi za pomilovanje, smanjenje kazne i prijevremeno oslobađanje osoba osuđenih na Međunarodnom sudu (IT-146, 7. april 1999.) (dalje u tekstu: Uputstvo o postupanju), kojim je propisano da, kada neki osuđeni ispuni uslove za prijevremeno oslobađanje utvrđene zakonom koji je na snazi u zemlji u kojoj služi kaznu, nadležna zemlja o tome treba obavijestiti Međunarodni sud, u skladu sa sporazumom o izvršenju kazni koji je Međunarodni sud sklopio s tom zemljom,

BUDUĆI DA Milojica Kos ne služi kaznu u nekoj od zemalja potpisnica sporazuma sa Međunarodnim sudom o izvršenju kazni (dalje u tekstu: zemlja potpisnica sporazuma o izvršenju kazni),

BUDUĆI DA uputstvo o postupanju ne propisuje proceduru koju valja slijediti ako neki osuđeni u pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija odsluži dio kazne u trajanju koje mu omogućava da, prema uslovima utvrđenim zakonom koji je na snazi u svim zemljama potpisnicama sporazuma o izvršenju kazni, podnese molbu za prijevremeno oslobađanje,

BUDUĆI DA u takvoj situaciji nijedna odredba Statuta ni Pravilnika ne sprečava Međunarodni sud da na osnovu svojih ovlašćenja presudi po molbi za prijevremeno oslobađanje osuđenog,

BUDUĆI DA, prema tome, nije nužno da molba za oslobađenje Milojice Kosa bude upućena iz neke od zemalja potpisnica sporazuma o izvršenju kazni da bi bila razmotrena na Međunarodnom sudu,

S OBZIROM NA povjerljivi dopis zamjenika sekretara, od 28. juna 2002., u skladu s paragrafom 2 (C) Uputstva o postupanju, prema kojem je sekretar dužan da zatraži iscrpan izvještaj u pogledu saradnje Milojice Kosa s Tužilaštvom (povjerljivi dopis zamjenika sekretara),

S OBZIROM NA izvještaj upravnika Pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija Tima Mc Faddena od 25. juna 2002. o vladanju Milojice Kosa u pritvoru, (dalje u tekstu: izvještaj o vladanju Milojice Kosa u pritvoru),

S OBZIROM NA izjavu neuropsihijatra dr. Vere Petrović u vezi sa psihičkim zdravljem Milojice Kosa (dalje u tekstu: izjava neuropsihijatra),

S OBZIROM NA interni dopis Tužilaštva od 5. jula 2002. u vezi sa saradnjom Milojice Kosa sa Tužilaštvom (dalje u tekstu: interni dopis Tužilaštva),

S OBZIROM NA razgovor predsjednika Međunarodnog suda sa Milojicom Kosom 25. jula 2002, shodno paragrafu 4 Uputstva o postupanju,

S OBZIROM NA težinu krivičnog djela koje je počinio Milojica Kos i na postupak koji je propisan za osuđene u ovakvoj situaciji,

S OBZIROM NA to da je osuđeni izrazio želju da se ponovo uključi u društvenu zajednicu, na njegovu rješenost da ne recidivira, njegovo dobro fizičko i psihičko zdravlje, njegovo besprijekorno vladanje u pritvoru, njegovu povezanost sa obitelji te na izglede da se ponovo bavi nekim zanimanjem, što upućuje na zaključak da bi oslobađanje Milojice Kosa za njega otvorilo nove poticajne mogućnosti,

UZEVŠI U OBZIR molbu za oslobađanje Milojice Kosa, povjerljivi dopis zamjenika sekretara, izvještaj o vladanju Milojice Kosa u pritvoru te izjavu neropsihijatra,

KONZULTIRAVŠI SE, shodno paragrafu 5 Uputstva o postupanju, s kolegijem i s predsjedavajućim pretresnog vijeća koje je izreklo presudu od 2. novembra 2001.,

BUDUĆI DA u ovim okolnostima njegovo zadržavanje u pritvoru nije više potrebno,

SHODNO pravilima 124 i 125 Pravilnika i paragrafu 7 Uputstva o postupanju, protumačenih u svjetlu izuzetnih okolnosti u ovom predmetu,

IZ TIH RAZLOGA

ODLUČUJEM da se udovolji molbi za oslobađanje Milojice Kosa i da on bude oslobođen 31. jula 2002.,

PODSJEĆAM da je osuđenom bila određena kazna od 6 godina i da je Milojica Kos kaznu trebao služiti do 27. maja 2004.,

ODLUČUJEM da, u ovom konkretnom slučaju, na temelju analize svih elemenata koji su mi na raspolaganju u pogledu vladanja optuženog tokom pritvora u Pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija, nema potrebe za uvjetnim puštanjem na slobodu niti za bilo kakvim drugim posebnim uslovima,

MOLIM sekretara da o ovom nalogu obavijesti upravu Pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija,

Sastavljeno na francuskom i engleskom jeziku, pri čemu se mjerodavnim smatra francuski tekst.

/potpis na originalu/
Claude Jorda
Predsjednik Međunarodnog suda

Dana 30. jula 2002.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodanog suda]