PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Almiro Rodrigues, predsjedavajući
sudija Fouad Riad
sudija Patricia Wald

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 3. aprila 2001.

TUŽILAC
protiv
MIROSLAVA KVOČKE
MILOJICE KOSA
MLAĐE RADIĆA
ZORANA ŽIGIĆA
DRAGOLJUBA PRCAĆA


NALOG KOJIM SE MIJENJA ODLUKA PRETRESNOG VIJEĆA
O NOVOJ REVIDIRANOJ LISTI SVJEDOKA ODBRANE ZA OPTUŽENOG ŽIGIĆATužilaštvo
:

gđa Susan Somers
g. Kapila Waidyaratne
g. Daniel Saxon

Odbrana:

g. Krstan Simić za Miroslava Kvočku
g. Žarko Nikolić za Milojicu Kosa
g. Toma Fila za Mlađu Radića
g. Slobodan Stojanović za Zorana Žigića
g. Jovan Simić za Dragoljuba Prcaća

PRETRESNO VIJEĆE I (dalje u tekstu: Vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU Odluku o novoj revidiranoj listi svjedoka odbrane za optuženog Žigića, koju je Vijeće donijelo 16. marta 2001. (dalje u tekstu: odluka), kojom se nalaže, inter alia, da svjedoci Dragomir Saponja, Yugoslav Gnjatović, dr. Dusanka Andjelković, Mile Ivanković i Goran Laic (dalje u tekstu: pet svjedoka) budu saslušani, u odbranu optuženog Žigića, putem video-konferencije iz Banje Luke, u srijedu 18. i četvrtak 19. aprila 2001.;

IMAJUĆI U VIDU da je predviđeno da se svjedoci u odbranu optuženog Žigića saslušaju viva voce u Hagu, u utorak, 17. aprila 2001.;

IMAJUĆI U VIDU da, prema informacijama primljenim od Sekretarijata, saslušanje svjedoka viva voce 17. aprila 2001. predstavlja problem za te svjedoke, jer će morati putovati u četvrtak 12. aprila i čekati u Hagu pet dana, što ne bi bio slučaj kada bi bili saslušani u četvrtak 19. aprila 2001.;

UZEVŠI U OBZIR da se taj problem može izbjeći bez gubitka vremena za Sud, ukoliko se datum video-konferencije iz Banje Luke premjesti na 17. i 18. april 2001., te se svjedoci viva vocesa slušaju 19. aprila 2001.;

IMAJUĆI U VIDU usmeni dogovor između strana u pogledu ovog novog rasporeda koji je utvrđen na raspravi 30. marta 2001.;

U SKLADU S pravilom 54 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda;

OVIME MIJENJA odluku i nalaže da pet svjedoka bude saslušano putem video-konferencije iz Banje Luke 17. i 18. aprila 2001.

Sastavljeno na engleskom jeziku.

Almiro Rodrigues
Predsjedavajući sudija

Dana 3. aprila 2001.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]