Pred sudijom: Lal Chand Vohrahom

Sekretar: gđa Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh

Odluka od: 9. novembra 1998.

 

TUŽILAC
protiv
MIROSLAVA KVOČKE, MLADENA RADIĆA,
MILOJICE KOSA I ZORANA ŽIGIĆA

 


NALOG
KOJIM SE ODOBRAVA MOLBA ZA PODNOŠENJE
IZMIJENJENE I PROŠIRENE OPTUŽNICE I KOJIM SE POTVRĐUJE
IZMIJENJENA I PROŠIRENA OPTUŽNICA


 

Tužilaštvo:

g. Michael J. Keegan
gđa. Ann E. Sutherland

Ja, Lal Chand Vohrah, sudija Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (Međunarodni sud), izvanraspravno,

IMAJUĆI U VIDU prvobitnu optužnicu protiv Miroslava Kvočke, Mladena Radića, Milojice Kosa i Zorana Žigića u predmetu logora Omarska, predmet broj IT-95-4-I, (optužnica Omarska), potvrđenu 13. februara 1995, i prvobitnu optužnicu protiv Zorana Žigića u predmetu logora Keraterm, predmet broj IT-95-8-I, (optužnica Keraterm), potvrđenu 21. jula 1995,

IMAJUĆI U VIDU odluku Pretresnog vijeća I po zahtjevima tužilaštva za dozvolu da izmijeni i proširi optužnice Omarska i Keraterm, donesenu 29. jula 1998, kojom je Pretresno vijeće naložilo tužilaštvu da svoje podneske za izmjenu i proširenje ovih optužnica proslijedi sudiji koji potvrđuje optužnicu ili bilo kom drugom sudiji koga odredi predsjednik Suda,

IMAJUĆI U VIDU nalog predsjednika po zahtjevima tužilaštva za određivanje sudije koji potvrđuje optužnicu od 28. avgusta 1998,

IMAJUĆI U VIDU molbu optuženog Mladena Radića za dozvolu za podnošenje žalbe na nalog predsjednika po zahtjevu tužilaštva za određivanje sudije koji potvrđuje optužnicu, podnesenu 3. septembra 1998, i povlačenje iste koje je uslijedilo 6. oktobra 1998,

IMAJUĆI U VIDU naredne zahtjeve tužilaštva za odobrenje da izmijeni i proširi optužnice Omarska i Keraterm, oba podnesena 2. septembra 1998,

IMAJUĆI U VIDU da je 3. septembra 1998. tužilaštvo podnijelo prijedlog izmijenjene optužnice i priloge A i B,

U SKLADU sa članom 19 Statuta Međunarodnog suda i pravilima 47, 50(A) i 53(C) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

ODOBRAVAM molbu tužilaštva da izmijeni i proširi optužnicu Omarska u onoj mjeri u kojoj se odnosi na optužene Miroslava Kvočku, Mladena Radića, Milojicu Kosa i Zorana Žigića i optužnicu Keraterm u onoj mjeri u kojoj se odnosi na optuženog Zorana Žigića, tako što će, inter alia, povezati optužbe protiv četvorice optuženih u jednu optužnicu,

POTVRĐUJEM izmijenjenu i proširenu optužnicu po svakoj tačci i navodu u njoj,

NADALJE ODOBRAVAM molbu tužilaštva da povuče imena Miroslava Kvočke, Mladena Radića, Milojice Kosa i Zorana Žigića iz optužnice Omarska i ime Zorana Žigića iz optužnice Keraterm, i

NALAŽEM da se prilozi A i B ne objelodanjuju (zavedeno u Sekretarijatu na strani (RP) D 1496 - D1490).

Sačinjeno na engleskom i francuskom jeziku, s tim što se engleski tekst smatra mjerodavnim.

 

Dana 9. novembra 1998.
Hag, Holandija

 

/potpis na originalu/
___________________________
Lal Chand Vohrah
Sudija

(pečat Međunarodnog suda)