PRED DEŽURNIM SUDIJOM

Nije službeni dokument

Sudija: sudija David Hunt

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 10. maja 2002.

TUŽILAC

protiv

ŽELJKA MEAKIĆA,

MOMČILA GRUBANA, zvanog Čkalja

DUŠANA KNEŽEVIĆA, zvanog Duća


ODLUKA KOJOM SE PONIŠTAVAJU NALOZI ZA NEOBJELODANJIVANJE IZMIJENJENE OPTUŽNICE OD 18. JULA 2001. I NALOGA ZA HAPŠENJE

Zastupnik tužioca:

Graham Blewitt

Zastupnik odbrane:

gđa Sonja Turlakov

JA, sudija David Hunt, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU "Odluku po zahtjevu tužioca za dozvolu za izmjenu optužnice i izdatog naloga za hapšenje i naloga za predaju", donesenu 19. jula 2001. na osnovu koje je izmijenjena optužnica od 18. jula podnesena povjerljivo;

RJEŠAVAJUĆI po tužiočevom ex parte i povjerljivom "Zahtjevu za ukidanje povjerljivog karaktera izmijenjene optužnice i naloga za hapšenje", podnesenom 10. maja 2002., kojim tužilac traži da se ukine povjerljivi karakter izmijenjene optužnice koja je podnesena 18. jula 2001. i svih naloga za hapšenje Momčila Grubana koji su podneseni povjerljivo;

NA OSNOVU pravila 53 i 54 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda;

OVIM NALAŽEM da se postojeći nalozi o neobjelodanjivanju izmijenjene optužnice i naloga za hapšenje Momčila Grubana u cjelini ponište, sa stupanjem na snagu odmah.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

 

Dana 10. maja 2002.
U Hagu,
Nizozemska
/potpis na originalu/
sudija David A. Hunt
dežurni sudija

(pečat Međunarodnog suda)