PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Liu Daqun, predsedavajući
sudija Mohamed El Mahdi
sudija Alphonsus Orie

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 9. septembra 2002.

TUŽILAC
protiv
MILANA MARTIĆA


NALOG O ZAKAZIVANJU ROČIŠTA PO MOLBI ZA PRIVREMENO PUŠTANJE NA SLOBODU I STATUSNE KONFERENCIJE

Tužilaštvo:

gđa Hildegard Uertz-Retzlaff

Branilac optuženog:

Strahinja Kastratović

PRETRESNO VEĆE I (u daljem tekstu: Veće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: "Međunarodni sud");

REŠAVAJUĆI PO "Molbi za privremeno puštanje na slobodu" koju je 9. jula 2002. podneo bivši imenovani branilac Geert-Jan Knoops i "Molbi za privremeno puštanje na slobodu do početka suđenja", koju je 10. jula 2002. podneo optuženi Milan Martić (u daljem tekstu: optuženi);

REŠAVAJUĆI PO "Molbi za privremeno puštanje na slobodu" koju je Strahinja Kastratović, sadašnji imenovani branilac optuženog, podneo 26. juna 2002, u vreme kada nije bio imenovani branilac;

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor optužbe na molbu za privremeno puštanje na slobodu koju je podneo optuženi Milan Martić" koji je dostavljen 18. jula 2002, te "Dopunu odgovora optužbe na molbu za privremeno puštanje na slobodu koju je podneo optuženi Milan Martić", dostavljenu 23. jula 2002;

IMAJUĆI U VIDU "Garanciju savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Srbije", koja nosi datum 13. jun 2002. i koja je dostavljena Veću 21. juna 2002;

IMAJUĆI U VIDU pismo Ambasade Savezne Republike Jugoslavije uz koje je priložena "Garancija savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Srbije", a koje je datirano 12. juna i dostavljeno Veću 23. juna 2002;

IMAJUĆI U VIDU pismo koje je holandsko ministarstvo uputilo Sekretarijatu i koje nosi datum 16. jul 2002, a zavedeno je 18. jula 2002;

IMAJUĆI U VIDU da prema pravilu 65 (B) Pretresno veće može izdati nalog za privremeno puštanje na slobodu samo nakon što zemlji-domaćinu i državi u koju optuženi traži da bude pušten da priliku da budu saslušane, i samo ako se uverilo da će se optuženi pojaviti na suđenju i da, u slučaju puštanja na slobodu, neće predstavljati opasnost ni za jednu žrtvu, svedoka ni bilo koju drugu osobu; te da je stoga neophodno da se održi ročište pre donošenja odluke po Zahtevu;

IMAJUĆI U VIDU da je optuženi prvi put pristupio pred Sud 21. maja 2002;

UZIMAJUĆI U OBZIR da pravilo 65bis (A) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik) predviđa da Veće mora da sazove statusnu konferenciju u roku od sto dvadeset dana od prvog stupanja optuženog pred Sud "da bi se organizovale konsultacije među stranama kako bi se osigurala ekspeditivna priprema suđenja" kao i da se ustanovi stanje u predmetu i "optuženom omogući da pokrene pitanja u vezi sa predmetom, uključujući i duševno i fizičko stanje optuženog"; te da je stoga primereno da se sazove statusna konferencija;

NA OSNOVU člana 20 i 21 Statuta Međunarodnog suda, i pravila 54, 65 (B) i 65 bis (A) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda;

OVIM NALAŽE:

  1. Molba za privremeno puštanje na slobodu razmotriće se na ročištu koje će se održati u ponedjeljak, 23. septembra 2002, sa početkom u 11:00 sati, u sudnici koju odredi Sekretarijat.

  2. Nakon ročišta po molbi za privremeno puštanje na slobodu održaće se statusna konferencija.
  3. Prisustvo optuženog je obavezno.

POZIVA ovlašćenog predstavnika savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Srbije da pristupi pred Veće kako bi pojasnio garancije koje je njegova vlada dala u vezi sa Molbom za privremeno puštanje na slobodu i OVLAŠĆUJE tog predstavnika da uzme učešća u pretresu po Molbi za privremeno puštanje na slobodu na način i u vreme koji Pretresno veće bude smatralo primerenim.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu se merodavnim smatra engleski tekst.

/potpis na originalu/
sudija Liu Daqun,
dežurni sudija
 
  Dana 9. septembra 2002.
U Hagu,
Holandija
 
[pečat Međunarodnog suda]