PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

Nije službeni dokument

U sastavu:

sudija Richard May, predsjedavajući
sudija Patrick Robinson

sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 13. decembra 2001.

TUŽILAC

protiv

PREDRAGA BANOVIĆA

NENADA BANOVIĆA


NALOG O ZAŠTITNIM MJERAMA

Tužilaštvo:

gđa Susan Somers
g. Nicholas Koumjian

Odbrana:

g. Veselin Londrović za Nenada Banovića
gđa Jovan Babić za Predraga Banovi}a

 

JA, PATRICK ROBINSON, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

IMENOVAN za pretpretresnog sudiju u ovom predmetu nalogom Pretresnog vijeća od 10. decembra 2001.,

RJEŠAVAJUĆI po Zahtjevu da se zadrže redakcije popratnog materijala koji je Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba) podnijelo 30. novembra 2001. (u daljem tesktu: zahtjev), kojim se traži dozvola da se rediguju neka imena i lični podaci iz popratnog materijala koji je predan uz optužnicu prilikom njene potvrde te kojim se takođe traže razne zaštitne mjere u vezi sa objelodanjivanjem izjava svjedoka,

BUDUĆI DA odbrana nijednog od optuženih nije izrazila protivljenje traženom pravnom lijeku,

NA OSNOVU člana 22 Statuta Međunarodnog suda (u daljem tesktu: Statut), i pravila 69 i 75 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tesktu: Pravilnik) koja se odnose na zaštitu žrtava i svjedoka,

BUDUĆI DA je svrha redakcija u popratnom materijalu koje predlaže optužba ograničena na to da se ne otkrije identitet i mjesto boravka potencijalnih svjedoka dok se ne približi početak suđenja,

UZIMAJUĆI U OBZIR prava optuženog izložena u članu 21 Statuta, a naročito pravo svakog optuženog da mu se obezbijedi dovoljno vremena i sredstava za pripremu odbrane,

BUDUĆI DA branioci mogu početi s pripremom svojih predmeta i da će u razumnom roku, prije početka suđenja, biti u mogućnosti da dodatno istraže izjave tih svjedoka,

S OBZIROM NA naloge o zaštitnim mjerama koje je izdalo Pretresno vijeće u vezi sa prethodnim postupcima protiv drugih optuženih po istoj optužnici 19. oktobra 1999., 10. marta 2000., 11. maja 2000., 29. juna 2000. i 10. jula 2000.,

BUDUĆI DA je, međutim, nalogom od 29. juna 2000., redigovanje imena svjedoka poznatih kao Keraterm 25, 26 i 27 iz Izvadaka iz dokaza dozvoljeno pod uslovom da se prethodno stupi u vezu s tim svjedocima kako bi se potvrdilo da se te zaštitne mjere traže,

SHODNO članu 20 i 22 Statuta i pravilima 66(A)(i), 69, 75 i 79 Pravilnika,

OVIM UDOVOLJAVAM zahtjevu i NALAŽEM sljedeće:

1) u roku propisanom pravilom 66(A)(i), optužba će objelodaniti odbrani svakog od optuženih redigovane izjave svjedoka J i N koje su priložene uz optužnicu ili izmijenjenu optužnicu kad je tražena njena potvrda;

2) u roku propisanom pravilom 66(A)(i) optužba će odbrani objelodaniti Izvatke iz dokaza redigovane tako da će iz njih biti uklonjena imena i identificiraju}e informacije svjedoka X, Y i AC i svjedoka Keraterm 4, 6, 7, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, i 28;

3) optužba će na sljedećoj statusnoj konferenciji obavijestiti pretpretresnog sudiju o ishodu svojih nastojanja da stupi u vezu sa svjedocima Keraterm 25, 26 i 27, tako da se podaci koji otkrivaju njihov identitet mogu dati odbrani ako se ne traže zaštitine mjere;

4) do trenutka kad pretpretresni sudija naloži objelodanjivanje izjava svjedoka koji će biti pozvani na suđenje, izjave svjedoka, osim onih koje su bile priložene uz optužnicu kad je tražena njena potvrda, mogu se redigovati prije nego što se daju odbrani kako se ne bi otkrio njihov identitet i mjesto boravka;

5) pretpretresni sudija će, kad bude izdavao nalog o objelodanjivanju izjava svjedoka koji će biti pozvani na suđenje prema pravilu 66(A)(ii), u isto vrijeme odrediti da li će i u kojoj mjeri dijelovi tih izjava biti redigovani te rok u kojem se prije početka suđenja te informacije moraju objelodaniti;

6) optužba, optuženi, njihovi branioci i predstavnici neće objelodaniti javnosti, medijima niti članovima obitelji i saradnicima identitet, mjesto boravka ili bilo kakve druge identificiraju}e informacije o svjedocima čiji podaci nisu redigovani iz objelodanjenog materijala, kao ni podatke o zaštićenim svjedocima nakon objelodanjivanja tih podataka odbrani, osim iz razloga vezanih za pripremu predmeta;

7) optužba, optuženi, njihovi branioci i predstavnici neće javnosti, medijima, članovima obitelji niti saradnicima objelodaniti sadržaj, u cjelini ili djelomično, izjava svjedoka koje optužba predaje u skladu sa svojom obavezom objelodanjivanja, osim iz razloga vezanih za pripremu predmeta;

8) optužba i odbrana će voditi evidenciju u kojoj će biti navedeno ime, adresa i položaj svake osobe ili subjekta koji prime kopiju izjave svjedoka, kao i datum objelodanjivanja. Ako se primijeti kršenje ovdje navedenih naloga, bilo optužba bilo odbrana obavijestiće pretresno vijeće koje će bilo ispitati navedena kršenja bilo proslijediti stvar imenovanoj osobi, na primjer, dežurnom sudiji. Ako pretresno vijeće proslijedi stvar dežurnom sudiji, dežurni sudija će ispitati evidenciju o objelodanjivanju, utvrditi činjenično stanje, i izvijestiti pretresno vijeće uz preporuku o tome što bi trebalo poduzeti;

9) optužba i odbrana će uputiti osobe koje su primile kopiju izjava da iste ne reprodiciraju te da će u protivnom biti kažnjeni za nepoštivanje Suda, kao i da rečene dokumente vrate čim im više ne budu potrebni;

10) optužba i odbrana će provjeriti da li su se osobe koje su primile kopije izjava pridržavale svojih obaveza da ih ne reproduciraju i da ih vrate čim im više ne budu trebale;

11) odbrana može stupiti u vezu sa svjedokom ili potencijalnim svjedokom čiji identitet joj otkrije optužba ili sa osobom čiju im je pisanu izjavu (izjave) ili ne-javno ili zaštićeno svjedočenje objelodanila optužba samo uz pismenu obavijest optužbi razumno vrijeme prije toga; i

12) u svrhu ovog naloga izraz "javni" znači i uključuje osobe, vlade, organizacije, entitete, klijente, udruženja i grupe, s izuzetkom sudija Međunarodnog suda i osoblja Sekretarijata, Tužilaštva i odbrane. Izraz "javnost" konkretno, i bez ograničenja, uključuje obitelji, prijatelje i saradnike optuženih; optužene u drugim predmetima ili postupcima na Međunarodnom sudu; branioce u drugim predmetima ili postupcima na Međunarodnom sudu; medije; i novinare.

Optužba može i dalje, ako to bude smatrala potrebnim, podnositi zahtjeve za naloge o zaštitnim mjerama u vezi sa svjedočenjem ovih svjedoka na suđenju kad za to dođe vrijeme.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu se mjerodavnim smatra engleski tekst.

/potpis na originalu/
Patrick Robinson,
pretpretresni sudija

Dana 13. decembar 2001.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]