PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

Nije službeni dokument

U sastavu:

sudija Richard May, predsjedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar:g. Hans Holthuis

Nalog od:16. jula 2002.

TUŽILAC

protiv

ŽELJKA MEAKIĆA

MOMČILA GRUBANA

DUŠKA KNEŽEVIĆA

 

TUŽILAC

protiv

DUŠANA FUŠTARA

PREDRAGA BANOVIĆA

DUŠKA KNEŽEVIĆA


NALOG ZA DALJI PODNESAK

Tužilaštvo:

gđa Joanna Korner
gđa Jocelyne Bodson
g. Kapila Waidyaratne
gđa Ann Sutherland

Odbrana:

gđa Sanja Turlakov za Momčila Grubana
g. Thomas Moran za Duška Kneževića
g. Jovan Banić za Predraga Banovića
g. Theodore Scudder i g. Dragan Ivetić za Dušana Fuštara

OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljnjem tekstu: Međunarodni sud),

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu Tužilaštva za spajanje postupaka (predmeti Omarska i Keraterm)", koji je Tužilaštvo (u daljnjem tekstu: Tužilaštvo) podnijelo 5. jula 2002., i Dodatku podnesenom 11. jula 2002. (u daljnjem tekstu, zajedno: zahtjev),

IMAJUĆI U VIDU da Tužilaštvo traži dozvolu za spajanje ili izmjenu optužnica,

IMAJUĆI U VIDU da predložena konsolidovana optužnica sadrži optužbe koje nisu identične onima u postojećim potvrđenim optužnicama, te da, ukoliko se zahtjev ne prihvati, Tužilaštvo traži dozvolu da izmijeni optužnicu u predmetu br. IT-95-4 i povuče određene optužbe, da određene optužbe protiv optuženog Duška Kneževića prebaci u optužnicu u predmetu IT-95-8/1 i da u svaku optužnicu doda navod o učešću u udruženom zločinačkom poduhvatu, dodajući nove optužbe u odnosu na neke ili sve optužene,

IMAJUĆI U VIDU da su odgovori na zahtjev u ime nekih od optuženih već dostavljeni,

S OBZIROM na to da Tužilaštvo nije jasno naznačilo razlike između dvije postojeće optužnice i predložene konsolidovane optužnice sa pratećim prilozima, te da je dostavilo velike količine popratnog materijala, a da nije navelo koje su to eventualne nove optužbe u čiju se potporu daje taj materijal,

S OBZIROM na to, međutim, da treba podržati nastojanja Tužilaštva da smanji broj optužbi protiv optuženih i da predložena konsolidovana optužnica bude još konkretnija i jasnija,

SHODNO pravilima 48, 50 i 51 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM

NALAŽE kako slijedi:

  1. Tužilaštvo će do petka 26. jula 2002. dostaviti još jedan podnesak u kojem se jasno precizira (a) koje se optužbe iz postojećih optužnica zadržavaju u konsolidovanoj optužnici i na koje se optužene odnose, a koje se povlače;

    (b) koje su optužbe eventualno nove optužbe, odnosno optužbe kojima se optuženi ne terete u postojećim optužnicama, a za koje Pretresno vijeće treba dati pristanak da bi mogle ući u predloženu konsolidovanu optužnicu; i (c) ako ima takvih novih optužbi, koji se dijelovi popratnog materijala odnose na koje optužbe ili da na drugi način naznači svrhu podnošenja popratnog materijala;

  2. rok za podnošenje odgovora na zahtjev produžuje se na dvije sedmice od dana podnošenja daljeg podneska Tužilaštva; i

  3. oni optuženi koji su već podnijeli odgovor na zahtjev mogu dostaviti dodatni odgovor u istom tom periodu.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se mjerodavnim smatra engleski tekst.

/potpis na originalu/
Richard May,
predsjedavajući

Dana 16. jula 2002.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]