PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

Nije službeni dokument

U sastavu:

sudija Richard May, predsjedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 10. maja 2002.

TUŽILAC

protiv

MOMČILA GRUBANA


NALOG ZA PRITVOR


Tužilaštvo:

gđa Joanna Korner
gđa Anne Sutherland

Odbrana:

gđa Sanja Turlakov

JA, PATRICK ROBINSON, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

UZIMAJUĆI U OBZIR optužnicu protiv Momčila Grubača koju je podnio tužilac a koju je 19. jula 2001. potvrdio sudija Fassi Fihri,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se 2. maja 2002. optuženi dobrovoljno predao Međunarodnom sudu,

UZIMAJUĆI U OBZIR prvo stupanje optuženog pred sud, koje je preda mnom održano 10. maja 2002. u skladu sa pravilom 62 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik), ,

U SKLADU SA pravilom 64 Pravilnika,

OVIM NALAŽEM da se optuženi Momčilo Grubač smjesti u pritvor i naređujem upravniku Pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija u Hagu da zadrži optuženog u pritvoru do eventualnog daljnjeg naloga.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

/potpis na originalu/
sudija Patrick Robinson

 

Dana 10. maja 2002.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]