PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

Nije službeni dokument

 

U sastavu:

sudija Richard May, predsjedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 10. maja 2002.

TUŽILAC

protiv

MOMČILA GRUBANA


NALOG KOJIM SE ODOBRAVA FOTOGRAFIRANJE


 

Tužilaštvo:

gđa Joanna Korner
gđa Anne Sutherland

Branilac optuženog:

gđa Sanja Turlakov

 

OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud)

RAZMOTRIVŠI molbu određenih predstavnika štampe,

U SKLADU SA pravilom 81 (D) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik),

OVIM NALAŽE da se, shodno eventualnom daljnjem nalogu Pretresnog vijeća, trojica imenovanih fotoreportera ovlaste da snimaju fotografije na početku svih postupaka u ovom predmetu prema uputstvima načelnika Službe sigurnosti Međunarodnog suda.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

 

/potpis na originalu/
Richard May,
predsjedavajući

Dana 10. maja 2002.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]