PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

Nije službeni dokument

Pred:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 10. maja 2002.

TUŽILAC

protiv

MOMČILA GRUBANA


NALOG ZA OBJAVLJIVANJE AUDIOVIZUELNIH SNIMAKA


Tužilaštvo:

gđa Joanna Korner
gđa Anne Sutherland

Branilac optuženog:

gđa Sanja Turlakov

OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

RAZMOTRIVŠI molbu određenih predstavnika štampe,

U SKLADU SA pravilom 81 (D) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik),

OVIM NALAŽEM da se, do eventualnog daljnjeg naloga Pretresnog vijeća, audiovizuelni snimak postupka u ovom predmetu, koji obezbjeđuje Sekretarijat Međunarodnog suda, smije proslijediti medijima.

 

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

 

Dana 10. maja 2002.
U Hagu,
Nizozemska

 

/potpis na originalu/
Richard May
predsjedavajući

(pečat Međunarodnog suda)