PRED PREDSJEDNIKOM MEĐUNARODNOG SUDA

 

U sastavu:g. Claude Jorda, predsjednik Međunarodnog suda

Sekretar:g. Hans Holthuis

Nalog od:6. maja 2002.

 

TUŽILAC

protiv

MOMČILA GRUBANA


NALOG PREDSJEDNIKA KOJIM SE
PREDMET DODJELJUJE PRETRESNOM VIJEĆU

Tužilaštvo:

Johanna Korner i Anne Sutherland

JA, Claude Jorda, predsjednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU pravilo 62 Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik),

IMAJUĆI U VIDU prebacivanje optuženog Momčila Grubana u sjedište Suda 2. maja 2002.,

BUDUĆI DA je predmet br. IT-95-4-I, 9. aprila 1998. prvobitno dodijeljen Pretresnom vijeću I,

BUDUĆI DA je u interesu urednog sprovođenja pravde da se predmet br. IT-95-4-I dodijeli Pretresnom vijeću III,

IZ TIH RAZLOGA

DONOSIM ODLUKU da će Pretresno vijeće III u predmetu IT-95-4-I zasjedati u sljedećem sastavu:

sudija Richard May (predsjedavajući)
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon.

DONOSIM, IZMEĐU OSTALOG, ODLUKU da se prvo stupanje optuženog pred Sud na osnovu pravila 62 Pravilnika bez odlaganja održi pred Pretresnim vijećem III ili jednim sudijom tog vijeća.

Sastavljeno na francuskom i engleskom, pri čemu je mjerodavan francuski tekst.

/potpis na originalu/
Claude Jorda,
predsjednik

Dana 6. maja 2002.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]