PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

Nije službeni dokument

U sastavu:

sudija Richard May, predsjedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar:g. Hans Holthuis

Nalog od:7. juna 2002.

TUŽILAC

protiv

ŽELJKA MEAKIĆA

MOMČILA GRUBANA

DUŠKA KNEŽEVIĆA


NALOG PO ZAHTJEVU OPTUŽBE ZA ZAŠTITNE MJERE

Tužilaštvo:

gđa Joanna Korner

Odbrana:

gđa Sanja Turlakov za Momčila Grubana
branilac Duška Kneževića

OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu optužbe za izricanje zaštitnih mjera za žrtve i svjedoke" koji je Tužilaštvo (dalje u tekstu: optužba) podnijelo 10. maja 2002. (dalje u tekstu: zahtjev) tražeći izdavanje naloga kojim se odbrani optuženog Momčila Grubana zabranjuje objelodanjivanje povjerljivih materijala javnosti i medijima, a optužbi dozvoljava da iz materijala rediguje trenutno prebivalište svjedoka optužbe i drugih osoba čija su imena navedena u materijalima koje je dužna objelodaniti odbrani optuženog Momčila Grubana u skladu sa pravilom 66 (A)(i) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik),

IMAJUĆI U VIDU da je rok u kojem odbrana optuženog Momčila Grubana mora podnijeti odgovor na zahtjev sada istekao, te da odbrana nije stavila nikakav prigovor na zatražene zaštitne mjere,

IMAJUĆI U VIDU da optužba ne pokušava odgoditi objelodanjivanje niti redigovanje podataka koji se odnose na identitet svjedoka i drugih koji se pominju u materijalima koji će se objelodaniti,

UZEVŠI U OBZIR da se članom 20 Statuta Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Statut) od Pretresnog vijeća traži da osigura da se postupak vodi uz puno uvažavanje prava optuženog i dužnu brigu o zaštiti žrtava i svjedoka,

UZIMAJUĆI U OBZIR pravo optuženog na pravično i javno suđenje na osnovu člana 21 Statuta,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se članom 22 Statuta od Međunarodnog suda traži da svojim Pravilnikom o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik) osigura zaštitu žrtava i svjedoka,

UZIMAJUĆI U OBZIR odredbe pravila 53 i 75 Pravilnika u vezi sa neobjelodanjivanjem i zaštitom svjedoka,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je zatražena zaštita, osim tamo gdje je ovom odlukom drugačije utvrđeno, nužna i prikladna za zaštitu žrtava i svjedoka navedenih u popratnom materijalu, te da nije u suprotnosti sa pravima optuženog,

U SKLADU SA članovima 20, 21 i 22 Statuta i pravilima 53 i 75 Pravilnika,

OVIME USVAJA zahtjev i NALAŽE sljedeće:

 1. optuženi, njegovi branioci i njihovi zastupnici (dalje u tekstu: Grubanova odbrana) neće javnosti, medijima, članovima porodice niti saradnicima objelodaniti identitet, prebivalište niti bilo koje druge podatke o identitetu svjedoka, osim u svrhu pripreme teze odbrane;

 2. Grubanova odbrana neće javnosti, medijima, članovima porodice niti saradnicima objelodaniti, djelomično ni u cijelosti, sadržaj izjava svjedoka niti drugih materijala koje joj je optužba objelodanila u skladu sa Pravilnikom, osim u svrhu pripreme teze odbrane;

 3. Grubanova odbrana će osobe koje od nje dobiju primjerke izjava ili drugih materijala uputiti da ih ne umnožavaju, te da rečene dokumente vrate čim im više ne budu trebali;

 4. ako se neki član Grubanove odbrane povuče iz predmeta, sve materijale kojima raspolaže, a koji se odnose na ovaj predmet, vratiće glavnom braniocu;

 5. optužba može, s obzirom na svoju obavezu objelodanjivanja popratnog materijala na osnovu pravila 66 (A)(i) i (ii), iz popratnog materijala koji je bio priložen uz optužnicu kad je ona podnesena na potvrdu, te iz izjava svjedoka koje namjerava da pozove kao svjedoke na suđenju redigovati:

  1. bilo koji podatak koji otkriva trenutno prebivalište autora svakog takvog dokumenta i/ili člana njegove ili njezine proodice;

  2. bilo koji podatak sadržan u tim dokumentima koji otkriva sadašnje prebivalište drugih osoba koje su dale izjave svjedoka koje je optužba već objelodanila ili ih namjerava objelodaniti, a čija se imena navode u tim dokumentima;

  3. sve eventualne informacije koje ti dokumenti sadrže koje otkrivaju sadašnje prebivalište drugih osoba imenovanih u tim dokumentima, osim onih za koje se kaže da su prisustvovale nekom od događaja o kojima se u tim dokumentima govori, a koji su relevantni za suđenje ili bi to mogli biti; te

  4. jedinstveni matični broj građana koji imaju svi građani bivše Jugoslavije koji se nalazi na izjavama koje su uzele bosanske vlasti;

 6. osim ako se drugačije ne odredi daljnjim nalogom, pretpretresni sudija će odrediti odgovarajući rok u kojem redigovane informacije treba objelodaniti Grubanovoj odbrani.

Za potrebe ovog naloga, izraz "javnost" znači i obuhvata sve osobe, vlade, organizacije, entitete, klijente, udruženja i grupe, izuzev sudija Međunarodnog suda i osoblja Sekretarijata, tužioca, te Grubanove odbrane. "Javnost" konkretno uključuje, bez ograničenja, porodicu, prijatelje i saradnike optuženog; optužene u drugim predmetima ili postupcima pred Međunarodnim sudom; medije; i novinare.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

/potpis na originalu/
Richard May,
predsjedavajući

Dana 7. juna 2002.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]