PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

Sudija:

sudija Richard May, predsjedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon-Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 6. oktobar 2003.

TUŽILAC
protiv
ŽELJKA MEJAKIĆA
MOMČILA GRUBANA
DUŠANA FUŠTARA
DUŠKA KNEŽEVIĆA


NALOG ZA DOSTAVU PRETPRETRESNOG PODNESKA


Tužilaštvo:
gđa Joanna Corner
gđa Ann Sutherland

Odbrana:
g. Jovan Simić za Željka Mejakića
gđa Sanja Turlakov za Momčila Grubana
g. Theodore Scudder i g. Dragan Ivetić za Dušana Fuštara
gđa Slobodanka Nedić za Duška Kneževića

JA, PATRICK ROBINSON, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

IMENOVAN na osnovu nalogā Pretresnog vijeća od 10. decembra 2001. i 16. maja 2002. za pretpretresnog sudiju u ovom predmetu,

RJEŠAVAJUĆI po "Molbi odbrane za produženje roka za dostavu preliminarnog podneska" (dalje u tekstu: Molba), koju je 8. septembra 2003. dostavila odbrana Željka Mejakića (dalje u tekstu: odbrana),

IMAJUĆI U VIDU da je 25. septembra 2003. odbrana dostavila Obavijest kojom je potvrdila da "ima sve potrebne priloge optužnice" i da je spremna da dostavi svoj pretpretresni podnesak,

NA OSNOVU pravila 65 ter Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM NALAŽEM odbrani da svoj pretpretresni podnesak dostavi najkasnije do ponedjeljka 13. oktobra 2003.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

  /potpis na originalu/
Patrick Robinson,
pretpretresni sudija
Dana 6. oktobra 2003.
U Hagu,
Nizozemska