PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsjedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Bert Swart

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 11. maja 2004.

TUŽILAC
protiv
ŽELJKA MEJAKIĆA
MOMČILA GRUBANA
DUŠANA FUŠTARA
DUŠKA KNEŽEVIĆA


NALOG KOJIM SE ODOBRAVA DOSTAVLJANJE ODGOVORA

Tužilaštvo:
gđa Ann Sutherland

Odbrana:
g. Jovan Simić za Željka Mejakića
gđa Sanja Turlakov za Momčila Grubana
g. Theodore Scudder i g. Dragan Ivetić za Dušana Fuštara
gđa Slobodanka Nedić za Duška Kneževića

PRETRESNO VIJEĆE I (dalje u tekstu: Vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

RJEŠAVAJUĆI PO povjerljivom "Zahtjevu Duška Kneževića na osnovu pravila 81 (D)" podnesenom 14. aprila 2004. (dalje u tekstu: Zahtjev), povjerljivom odgovoru Tužilaštva (dalje u tekstu: optužba) od 28. aprila 2004. i "Replici Duška Kneževića na odgovor optužbe na zahtjev pod naslovom 'Zahtjev Duška Kneževića na osnovu pravila 81 (D)' i izmijenjeni zahtjev Duška Kneževića na osnovu pravila 81 (D)", dostavljenoj na povjerljivoj osnovi 4. maja 2004. (dalje u tekstu: Replika i izmijenjeni zahtjev),

RJEŠAVAJUĆI takođe po povjerljivom zahtjevu optužbe za dozvolu da dostavi odgovor na Repliku i izmijenjeni i dopunjeni zahtjev, podnesenom 7. maja 2004. (dalje u tekstu: Zahtjev da se odobri odgovor), u kojem optužba traži dozvolu da dostavi odgovor u vezi s dva pitanja pokrenuta Replikom i izmijenjenim zahtjevom,

IMAJUĆI U VIDU da odbrana Duška Kneževića nije zatražila dozvolu Pretresnog vijeća za podnošenje replike i izmjene zahtjeva na osnovu pravila 126 bis Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik),

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Replikom i izmijenjenim zahtjevom pokreću i razjašnjavaju pitanja koja nisu bila obuhvaćena Zahtjevom i da bi bilo u interesu pravde da se optužbi dozvoli da na njih odgovori,

NA OSNOVU pravila 126 bis Pravilnika,

OVIM PRIHVATA podnošenje Replike i izmijenjenog zahtjeva, ODOBRAVA Zahtjev da se odobri odgovor i NALAŽE optužbi da do utorka, 25. maja 2004., dostavi odgovor na dva pitanja pokrenuta Replikom i izmijenjenim zahtjevom.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
  Patrick Robinson,
  predsjedavajući
Dana 11. maja 2004.  
U Haagu