PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsjedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Iain Bonomy

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 29. septembra 2004.

TUŽILAC
protiv
ŽELJKA MEJAKIĆA
MOMČILA GRUBANA
DUŠANA FUŠTARA
DUŠKA KNEŽEVIĆA


NALOG KOJIM SE ODOBRAVA PRODUŽENJE ROKA ZA DOSTAVLJANJE ODGOVORA

Tužilaštvo:
gđa Ann Sutherland

Odbrana:
g. Jovan Simić za Željka Mejakića
g. Branko Lukić za Momčila Grubana
g. Theodore Scudder i g. Dragan Ivetić za Dušana Fuštara
gđa Slobodanka Nedić za Duška Kneževića

OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu Tužilaštva za izmjenu Priloga A-F Konsolidovane optužnice, sažetaka svjedočenja prema pravilu 65 ter i sažetaka događaja iz pretpretresnog podneska," koji je Tužilaštvo (dalje u tekstu: optužba) podnijelo 30. augusta 2004. (dalje u tekstu: Zahtjev optužbe),

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu Duška Kneževića za produženje roka", podnesenom 14. septembra 2004. (dalje u tekstu: Zahtjev), u kojem se traži da se rok za dostavljanje odgovora na Zahtjev optužbe produži do 30. septembra 2004.,

IMAJUĆI U VIDU da su svi timovi odbrane, shodno pravilu 126 bis Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik), trebali dostaviti odgovore na Zahtjev optužbe najkasnije do 12. septembra 2004.,

IMAJUĆI U VIDU da je odbrana Duška Kneževića predala odgovor na Zahtjev optužbe 22. septembra 2004. (dalje u tekstu: Kneževićev odgovor), a da nijedan drugi tim odbrane nije dostavio svoj odgovor niti zatražio produženje roka za dostavljanje odgovora,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Zahtjev optužbe odnosi na strukturu optužnice u ovom predmetu, te da interesi pravde i ekonomičnosti suđenja nalažu da Pretresno vijeće zna stav svih timova odbrane u vezi s predloženim izmjenama,

NA OSNOVU pravila 126 bis Pravilnika,

OVIM PRIHVAĆA Kneževićev odgovor kao pravovremeno dostavljen i NALAŽE drugim timovima odbrane da eventualne odgovore na Zahtjev optužbe dostave najkasnije do petka, 8. oktobra 2004.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleska verzija mjerodavna.

  /potpis na originalu/
  sudija Patrick Robinson,
  predsjedavajući
   
Dana 29. septembra 2004.  
U Haagu,  
Nizozemska [pečat Međunarodnog suda]