PREDSJEDNIK MEĐUNARODNOG SUDA

Rješava: sudija Theodor Meron, predsjednik

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 4. oktobra 2004.

TUŽILAC
protiv
ŽELJKA MEJAKIĆA
MOMČILA GRUBANA
DUŠANA FUŠTARA
DUŠKA KNEŽEVIĆA


NALOG U VEZI S PROSLJEĐIVANJEM ZAHTJEVA NA OSNOVU PRAVILA 11 bis

Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte, tužilac

Odbrana:
g. Jovan Simić i g. Zoran Živanović za Željka Mejakića
g. Branko Lukić za Momčila Grubana
g. Theodore Scudder i g. Dragan Ivetić za Dušana Fuštara
gđa Slobodanka Nedić za Duška Kneževića

  1. Dana 2. septembra 2004., Tužilaštvo mi je na osnovu pravila 11 bis (A) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik) podnijelo zahtjev da imenujem pretresno vijeće koje će preispitati zahtjev da se ovaj predmet proslijedi nadležnim organima Bosne i Hercegovine.[1] U materijalu kojim je potkrijepljen zahtjev, Tužilaštvo je najavilo namjeru da zatraži da se ovaj predmet proslijedi specijalnom vijeću za ratne zločine pri Državnom sudu Bosne i Hercegovine.[2]

  2. Dana 22. septembra 2004., izdao sam Preliminarni nalog po zahtjevu Tužilaštva.[3] U tom Preliminarnom nalogu, zatražio sam od Tužilaštva da odgovori na izjave ambasadora Bernarda Fassiera, višeg zamjenika Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, navedene u dopisu od 17. septembra 2004. da specijalno vijeće za ratne zločine pri Državnom sudu Bosne i Hercegovine neće početi sa radom do januara 2005. i da se "prije planiranog datuma u januaru 2005. neće moći obezbijediti suđenja koja bi ispunjavala međunarodne standarde propisanog sudskog postupka".[4]

  3. Dana 29. septembra 2004., Tužilaštvo je dostavilo odgovor na moj Preliminarni nalog.[5] Tužilaštvo u svom odgovoru navodi da se očekuje da specijalno vijeće za ratne zločine pri Državnom sudu Bosne i Hercegovine počne s radom u januaru 2005. i da nije prerano da pretresno vijeće razmotri predmetni zahtjev, te da postoje opravdani razlozi vezani za "koherentno planiranje i efikasan rad pravosuđa, kako na Međunarodnom sudu tako i u BiH" iz kojih pretresno vijeće treba postupiti na navedeni način.[6]

  4. U svjetlu pomenutog Odgovora tužioca i pitanja koja su tu pokrenuta, odlučio sam da Zahtjev proslijedim istom Pretresnom vijeću koje je konstituirano u skladu s mojim nalogom od 4. oktobra 2004.[7]

  5. Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

Dana 4. oktobra 2004.  
U Haagu, /potpis na originalu/
Nizozemska sudija Theodor Meron,
  predsjednik

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Zahtjev Tužilaštva na osnovu pravila 11 bis, 2. septembar 2004. (dalje u tekstu: Zahtjev).

[2] Zahtjev Tužilaštva na osnovu pravila 11 bis, djelimično povjerljivo (povjerljivi Dodaci II i III), 2. septembar 2004., par. 1.

[3] "Preliminarni nalog po zahtjevu Tužilaštva na osnovu pravila 11 bis", 22. septembar 2004. (dalje u tekstu: Preliminarni nalog).

[4] Dopis ambasadora Bernarda Fassiera upućen predsjedniku MKSJ-a Meronu, 17. septembar 2004.

[5] Dopunski zahtjev Tužilaštva na osnovu pravila 11 bis, 29. septembar 2004. (dalje u tekstu: Odgovor).

[6] Odgovor, par. 8, 10.

[7] "Nalog kojim se imenuje Pretresno vijeće kako bi se odlučilo da li optužnicu treba proslijediti drugom sudu na osnovu pravila 11 bis", 4. oktobar 2004.