PREDSJEDNIK MEĐUNARODNOG SUDA

Rješava: sudija Theodor Meron, predsjednik

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 4. oktobra 2004.

TUŽILAC
protiv
ŽELJKA MEJAKIĆA
MOMČILA GRUBANA
DUŠANA FUŠTARA
DUŠKA KNEŽEVIĆA


NALOG KOJIM SE IMENUJE PRETRESNO VIJEĆE KAKO BI SE ODLUČILO O TOME DA LI OPTUŽNICU TREBA PROSLIJEDITI DRUGOM SUDU NA OSNOVU PRAVILA 11 bis

Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte, tužilac

Odbrana:
g. Jovan Simić i g. Zoran Živanović za Željka Mejakića
g. Branko Lukić za Momčila Grubana
g. Theodore Scudder i g. Dragan Ivetić za Dušana Fuštara
gđa Slobodanka Nedić za Duška Kneževića

JA, THEODOR MERON, predsjednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine;

RJEŠAVAJUĆI PO djelimično povjerljivom "Zahtjevu Tužilaštva na osnovu pravila 11 bis", podnesenom 2. septembra 2004., u kojem Tužilaštvo traži da se ovaj predmet proslijedi nadležnim organima Bosne i Hercegovine radi vođenja sudskog postupka pred Specijalnim vijećem za ratne zločine pri Državnom sudu;

IMAJUĆI U VIDU da su optužnice protiv sve četvorice optuženih potvrđene;

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 11 bis (A)(i) Pravilnika o postupku i dokazima predviđa da, nakon što je optužnica protiv nekog optuženog potvrđena, predsjednik Međunarodnog suda može imenovati pretresno vijeće koje će predmet proslijediti nadležnim organima države na čijoj teritoriji je krivično djelo počinjeno;

IMAJUĆI U VIDU argument Tužilaštva da su krivična djela koja se optuženima stavljaju na teret u optužnici u ovom predmetu počinjena na teritoriji Bosne i Hercegovine;

IMAJUĆI U VIDU moj "Preliminarni nalog po zahtjevu Tužilaštva na osnovu pravila 11 bis" od 22. septembra 2004., "Dopunski zahtjev Tužilaštva na osnovu pravila 11 bis" od 29. septembra 2004., te moj "Nalog u vezi s prosljeđivanjem predmeta na osnovu pravila 11 bis" od 4. oktobra 2004.

IMAJUĆI U VIDU sastav pretresnih vijeća Međunarodnog suda, naveden u dokumentu br. IT/228 od 7. juna 2004.;

OVIM IMENUJEM, pri čemu ovaj nalog stupa na snagu odmah, sljedeće sudije u sastav Pretresnog vijeća koje će utvrditi da li ovaj predmet na osnovu pravila 11 bis treba proslijediti nadležnim organima Bosne i Hercegovine:

sudija Alphons Orie

sudija O-Gon Kwon

sudija Kevin Parker

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

Dana 4. oktobra 2004.  
U Haagu, /potpis na originalu/
Nizozemska sudija Theodor Meron,
  predsjednik

[pečat Međunarodnog suda]