PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsjedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Iain Bonomy

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 26. oktobra 2004.

TUŽILAC
protiv
ŽELJKA MEJAKIĆA
MOMČILA GRUBANA
DUŠANA FUŠTARA
DUŠKA KNEŽEVIĆA


NALOG PO ZAHTJEVU TUŽILAŠTVA DA SE ODOBRI IZMJENA PRILOGA OD A DO F KONSOLIDOVANE OPTUŽNICE, REZIMEA IZJAVA SVJEDOKA NA OSNOVU PRAVILA 65 TER I REZIMEA NAVODA O INCIDENTIMA U PRETPRETRESNOM PODNESKU

Tužilaštvo:
gđa Ann Sutherland

Odbrana:
g. Jovan Simić za Željka Mejakića
g. Branko Lukić za Momčila Grubana
g. Theodore Scudder i g. Dragan Ivetić za Dušana Fuštara
gđa Slobodanka Nedić za Duška Kneževića

OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

RJEŠAVAJUĆI po povjerljivom "Zahtjevu Tužilaštva da se odobri izmjena priloga od A do F Konsolidovane optužnice, rezimea izjava svjedoka na osnovu pravila 65 ter i rezimea navoda o incidentima u pretpretresnom podnesku" (dalje u tekstu: Zahtjev), koji je 30. augusta 2004. podnijelo Tužilaštvo (dalje u tekstu: Tužilaštvo), u kom se traži da se odobri izmjena priloga Konsolidovane optužnice od 5. jula 2002., rezimea izjava svjedoka na osnovu pravila 65 ter i rezimea navoda o incidentima u pretpretresnom podnesku, i to na osnovu pravila 73 (A) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik),

IMAJUĆI U VIDU tvrdnju Tužilaštva da, nakon daljnjeg pregleda dokaza, i uzevši u obzir faktore kao što su dostupnost svjedoka, ograničeni resursi i potreba za sređenijim izvođenjem dokaza, Tužilaštvo predlaže povlačenje deset incidenata (devet iz priloga D i jedan iz priloga F), i da izostavi navode o tri incidenta (jedan iz izmijenjenog priloga B i dva iz priloga D, koja su već sadržani u prilozima A i C),

IMAJUĆI U VIDU nadalje da Tužilaštvo predlaže da neke od sadašnjih navoda u prilozima A i D koji se odnose na incidente vršenja krivičnih djela od strane optuženih koji su imenovani u prilozima C i E uvrsti u priloge C i E koji se konkretno odnose na optužene Fuštara i Kneževića, zbog toga što Tužilaštvo navodi da je dotični optuženi neposredan učesnik u navodnim incidentima; Tužilaštvo takođe predlaže razne izmjene čiji je cilj, kako se navodi, razjašnjenje podnesaka koje je dostavilo, uključujući neke informacije sadržane u prilozima, rezimee izjava svjedoka i rezimee navoda o incidentima u pretpretresnom podnesku, te navodi da su predložene izmjene prvenstveno tehničkog karaktera i usmjerene na davanje jasnije predodžbe o odgovornosti Kneževića i Fuštara, sređenije izvođenje dokaza i smanjenje količine dokaza koje Tužilaštvo planira izvesti na suđenju,

IMAJUĆI U VIDU da je odbrana Duška Kneževića 22. septembra 2004. dostavila "Odgovor Duška Kneževića na zahtjev Tužilaštva da se odobri izmjena priloga od A do F Konsolidovane optužnice, rezimea izjava svjedoka i rezimea navoda o incidentima u pretpretresnom podnesku" (dalje u tekstu: Odgovor Kneževića, koji je Nalogom od 29. septembra 2004. prihvaćen kao valjano podnesen), u kome iznosi prigovor na Zahtjev Tužilaštva na osnovu toga što se Kneževiću na teret stavljaju dvije nove optužbe - dva incidenta s ubistvom i jedan s premlaćivanjem - te, shodno tome, tvrdi da se za predmetne izmjene ne može reći da su samo "tehničkog karaktera"; odbrana takođe iznosi prigovor da će predložene izmjene prouzrokovati daljnja odlaganja u pripremama za suđenje što je u suprotnosti s pravom optuženog da mu se sudi bez nepotrebnog odlaganja,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je podnošenje zahtjeva za izmjenu optužnice regulisano pravilom 50 Pravilnika, koje predviđa da, nakon što se predmet dodijeli nekom Pretresnom vijeću, Tužilaštvo može izmijeniti optužnicu uz dozvolu pretresnog vijeća ili sudije Vijeća, nakon što sasluša strane u postupku; dok, u ovom slučaju, Tužilaštvo traži da izmijeni priloge konsolidovane optužnice, pri čemu ti prilozi čine integralni dio optužnice, a svaki zahtjev za izmjenu priloga stoga potpada pod odredbe pravila 50 Pravilnika,

UZIMAJUĆI U OBZIR da temeljno pitanje koje treba riješiti u vezi sa zahtjevima za izmjenu optužnice jeste da li bi predložena izmjena za posljedicu imala nanošenje štete optuženom;[1] pri rješavanju tog pitanja mora se obratiti pažnja na okolnosti predmeta u cjelini;[2] u slučajevima kada se predloženim izmjenama dodaju nove optužbe, dozvola za izmjenu optužnice obično se ne daje izuzev ako postoje prima facie dokazi kojima se potkrepljuje dodatni navod ili optužba; u takvim slučajevima, kriterij za davanje dozvole za izmjenu jednak je onome koji važi za potvrđivanje optužnice,[3]

UZIMAJUĆI U OBZIR da, iako je povlačenje navoda o incidentima u prilozima, u određenoj mjeri, stvar diskrecione ocjene Tužilaštva, predloženo dodavanje navoda u prilozima može, u ovom slučaju dovesti do dodatnih optužbi protiv optuženih Kneževića i Fuštara; nadalje, s obzirom da je ovaj predmet spreman na suđenje, ako se dozvoli izmjena, odbrana bi imala pravo da izmijeni i podnese nove pretpretresne podneske, i, eventualno, preliminarne podneske, što bi dovelo do odlaganja priprema za suđenje; Pretresno vijeće će naložiti Tužilaštvu da dostavi daljnje podneske;

NA OSNOVU pravila 50, 54 i 65 ter Pravilnika,

OVIM NALAŽE kako slijedi:

(1) Tužilaštvo će najkasnije do četvrtka, 11. novembra 2004. dostaviti dodatne podneske koji se odnose na sljedeća pitanja: (i) da li se predloženim izmjenama iznose nove optužbe u vezi s navodima protiv optuženih Kneževića i Fuštara, i (ii) ako su izmjene, kako se navodi, čisto tehničkog karaktera, da li su one u ovoj fazi uopšte potrebne,

(2) Odbrana može eventualne daljnje odgovore na Zahtjev dostaviti u roku od sedam dana od dana podnošenja daljnjih podnesaka Tužilaštva.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

/potpis na originalu/
Patrick Robinson,
predsjedavajući

Dana 26. oktobra 2004.
U Haagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Tužilac protiv Naletilića i Martinovića, predmet br. IT-98-34-PT, "Odluka po prigovoru Vinka Martinovića na izmijenjenu optužnicu i preliminarnom podnesku Mladena Naletilića vezanom za izmijenjenu optužnicu", 14. februar 2001., str. 4-7.

[2] Ibid, str. 4.

[3] Tužilac protiv Miloševića, predmet br. IT-02-54-T, "Odluka po zahtevu da se odobri izmena optužnice i potvrdi izmenjena optužnica", 29. juni 2001., par. 3; vidi takođe Tužilac protiv Kordića, predmet br. IT-95-14/2-T, "Odluka po pregledu optužnice", 10. novembar 1995., 10. novembar 1995., str. 2-3.