PRED TROČLANIM ŽALBENIM VIJEĆEM

Nije službeni dokument

U sastavu:

sudija Claude Jorda, predsjedavajući
sudija David Hunt
sudija Mehmet Güney

Sekretar:g. Hans Holthuis

Odluka od:16. jula 2002.

TUŽILAC

protiv

NIKOLE ŠAINOVIĆA

DRAGOLJUBA OJDANIĆA


ODLUKA KOJOM SE DOZVOLJAVA ULAGANJE ŽALBE

Zastupnik optužbe

g. Norman Farrell

Odbrana

g. Toma Fila i g. Zoran Jovanović za Nikolu Šainovića
g. Tomislav Višnjić, g. Vojisalv Seležan i g. Peter Robinson za Dragoljuba Ojdanića

TROČLANO ŽALBENO VIJEĆE Međunarodnog suda za krvično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991.,

IMAJUĆI U VIDU Odluku po zhatjevima Nikole Šainovića i Dragoljuba Ojdanića za privremeno puštanje na slobodu, koju je Pretresno vijeće III donijelo 26. juna 2002. (dalje u tekstu: pobijana odluka) u kojoj je to Vijeće odobrilo zahtjeve Šainovića i Ojdanića za privremeno puštanje na slobodu na osnovu pravila 65 Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik),

IMAJUĆI U VIDU privremeni zahtjev tužioca za dozvolu ulaganja interlokutorne žalbe (dalje u tekstu: zahtjev) kojim na osnovu pravila 65(D), (E), (F) i (G) Pravilnika traži dozvola ulaganja interlokutorne žalbe na pobijanu odluku,

IMAJUĆI U VIDU Zajedničko protivljenje zahtjevu za dozvolu ulaganja interlokutorne žalbe, podneseno 5. jula 2002. (dalje u tekstu: zajedničko protivljenje odbrane),

IMAJUĆI U VIDU Odgovor tužioca na zajedničko protivljenje zahtjevu za dozvolu ulaganja interlokutorne žalbe, podnesen 8. jula 2002. (dalje u tekstu: odgovor tužioca),

IMAJUĆI U VIDU Zajednički zahtjev da se u odgovoru tužioca izostave paragrafi 7 do 12, podnesen 9. jula 2002., u kojem odbrana tvrdi da u paragrafima 7 do 12 odgovora, tužilac izlazi iz okvira svog zahtjeva i uvodi nove osnove žalbe na što nema pravo,

BUDUĆI DA odbrana sugeriše da paragrafi 7 do 12 odgovora optužbe izlaze iz okvira Zajedničkog protivljenja, te da ih stoga Žalbeno vijeće ne bi u ovoj žalbi trebalo uzeti u obzir,

BUDUĆI DA se izraz "valjani razlozi" koji se koristi u pravilu 65 D) može u posebnim okolnostima odnositi i na situacije u kojima se smatra da je neophodno da Žalbeno vijeće u punom sastavu riješi po pitanjima koja se tiču privremenog puštanja na slobodu kakva postoje u predmetnom slučaju,

IZ TIH RAZLOGA

ODOBRAVA zahtjev za davanje dozvole za ulaganje interlokutorne žalbe na pobijanu odluku.

Sastavljeno na engleskom i francuskom pri čemu je mjerodavana francuska verzija.

/potpis na originalu/
sudija Jorda,
predsjednik

Dana 16. jula 2002.
U Hagu (Nizozemska)

[pečat Međunarodng suda]