PRED TROČLANIM ŽALBENIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Fausto Pocar, predsedavajući
sudija David Hunt
sudija Asoka de Zoysa Gunawardana

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 25. marta 2003.

TUŽILAC
protiv
MILANA MILUTINOVIĆA, NIKOLE ŠAINOVIĆA I
DRAGOLJUBA OJDANIĆA


ODLUKA O VALJANOSTI ŽALBE SHODNO PRAVILU 72(E)


Zastupnik Tužilaštva
g. Norman Farrell

Branioci Dragoljuba Ojdanića
g. Tomislav Višnjić, g. Vojislav Seležan i g. Peter Robinson

OVO TROČLANO ŽALBENO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU Treću izmenjenu optužnicu (u daljem tekstu: Optužnica), [1] kojom se Dragoljub Ojdanić (u daljem tekstu: Ojdanić), načelnik Generalštaba oružanih snaga Savezne Republike Jugoslavije, tereti za deportaciju (zločin protiv čovečnosti po članu 5(d) Statuta), druga nehumana dela (prisilno premeštanje, zločin protiv čovečnosti po članu 5(i) Statuta), ubistvo (zločin protiv čovečnosti po članu 5(a) Statuta i kršenje zakona i običaja ratovanja po članu 3 Statuta) i progon (zločin protiv čovečnosti po članu 5(h) Statuta);

IMAJUĆI U VIDU da se Ojdanić tereti i kao nadređeni po članu 7(3) Statuta i kao osoba koja je planirala, podsticala, naredila, počinila ili na drugi način pomogla i podržala planiranje, pripremu ili izvršenje navedenih krivičnih dela po članu 7(1); [2]

S OBZIROM na to da se u Optužnici navodi da njegova odgovornost po članu 7(1) proizlazi, između ostalog, iz njegovog učešća u udruženom zločinačkom poduhvatu; [3]

S OBZIROM na to da se u Optužnici navodi da su gorepomenuta krivična dela zbog kojih se Ojdanić tereti bila obuhvaćena ciljem udruženog zločinačkog poduhvata ili, alternativno, da su krivična dela ubistva i progona bile prirodne i predvidive posledice udruženog zločinačkog poduhvata, te da je Ojdanić bio svestan toga da su ta krivična dela verovatni ishod udruženog zločinačkog poduhvata;

UZEVŠI U OBZIR “Odluku po preliminarnom zahtevu Dragoljuba Ojdanića za odbacivanje optužbi zbog nenadležnosti: udruženi zločinački poduhvat”, donetu 13. februara 2003, kojom Pretresno veće III odbacuje Ojdanovićevu tvrdnju da Međunarodni sud, po članu 7 Statuta, nema nadležnost nad osobama za koje se tvrdi da su učesnici u udruženom zločinačkom poduhvatu;

REŠAVAJUĆI PO “Žalbi generala Ojdanića na odbijanje preliminarnog zahteva za odbacivanje optužbi zbog nenadležnosti: udruženi zločinački poduhvat”, podnetoj 28. februara 2003, kojom se Ojdanić žali na odluku Pretresnog veća;

IMAJUĆI U VIDU nalog predsednika Suda od 6. marta 2003. godine, kojim se, shodno pravilu 72(E) imenuju sudije tročlanog Žalbenog veća; [4]

IMAJUĆI U VIDU “Odgovor Tužilaštva na žalbu generala Ojdanića na odbijanje preliminarnog zahteva za odbacivanje optužbi zbog nenadležnosti: udruženi zločinački poduhvat”, podnet 10. marta 2003. godine (u daljem tekstu: Odgovor Tužilaštva);

IMAJUĆI U VIDU “Repliku na odgovor po žalbi generala Ojdanića na odbijanje preliminarnog zahteva za odbacivanje optužbi zbog nenadležnosti: udruženi zločinački poduhvat” od 13. marta 2003;

IMAJUĆI U VIDU da član 72(d) Statuta predviđa da podnesak kojim se osporava nadležnost podrazumeva isključivo podnesak kojim se optužnica osporava zato što se ne odnosi, između ostalog, ni na jednu od osoba navedenih u članu 7 Statuta i ni na jedno od kršenja navedenih u članu 7 Statuta;

IMAJUĆI U VIDU da se, shodno pravilima 72(B)(i) i 72(E), podnesci kojima se osporava nadležnost Međunarodnog suda upućuju direktno Žalbenom veću i da o njihovoj valjanosti odlučuje isključivo tročlano Žalbeno vijeće; [5]

S OBZIROM da Tužilaštvo prihvata da Ojdanićev osnov za žalbu predstavlja osporavanje nadležnosti shodno pravilu 72; [6]

S OBZIROM da, pod pretpostavkom da su Ojdanićeve tvrdnje tačne, ne postoji pravni osnov za navode u Optužnici koji se tiču navodnog udruženog zločinačkog poduhvata prema kojima se on, po tom osnovu, smatra odgovornim po članu 7(1)Statuta;

OVIM IZJAVLJUJE da je žalba valjano podneta u pogledu osporavanja nadležnosti Međunarodnog suda u odnosu na Ojdanićevu individualnu krivičnu odgovornost za navodno učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu za koje se tereti po članu 7(1) Statuta;

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
sudija Fausto Pocar,
predsedavajući
Dana 25. marta 2003.
U Hagu,
Holandija
 
[pečat Međunarodnog suda]


[1] IT-99-37-1, 5 septembar 2002.

[2] Optužnica, par. 16-52.

[3] Optužnica, par. 16-18.

[4] Odluka predsednika o imenovanju sudija u tročlano Žalbeno veće.

[5] Tužilac protiv Hadžihasanovića i drugih, IT-01-47-AR72, Odluka po pravilu 72(E) o valjanosti žalbe, 21. februar 2003, par. 9.

[6] Odgovor Tužilaštva, par. 2.