PRED ŽALBENIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Mohamed Shahabuddeen, predsedavajući
sudija Fausto Pocar
sudija Mehmet GŁney

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 27. februara 2004.

TUŽILAC
protiv
Milana MILUTINOVIĆA
Nikole ŠAINOVIĆA
Dragoljuba OJDANIĆA


ODLUKA

Tužilaštvo:
g. Norman Farrell
g. Geoffrey Nice
gđa Christina Romano

Odbrana:
g. Eugene O'Sullivan i g. Slobodan Zečević za Milana Milutinovića
g. Toma Fila i g. Vladimir Petrović za Nikolu Šainovića
g. Tomislav Višnjić, g. Peter Robinson i g. Vojislav Selžan za Dragoljuba Ojdanića

OVO TROČLANO žalbeno veće Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

REŠAVAJUĆI PO "Žalbi generala Ojdanića na odluku po zahtevu kojim se osporava nadležnost i zahtevu za produženje roka za dostavljanje uvodnog podneska" (u daljem tekstu: Žalba), koju je 13. maja 2003. uložio branilac Dragoljuba Ojdanića (u daljem tekstu: žalilac) protiv "Odluke po zahtevu kojim se osporava nadležnost", koju je 6. maja 2003. donelo Pretresno veće III (u daljem tekstu: Pobijana odluka), u kojoj je Pretresno veće odbacilo "Preliminarni zahtev generala Dragoljuba Ojdanića za odbacivanje optužnice zbog nenadležnosti: Kosovo", koji je žalilac podneo 29. novembra 2002. (u daljem tekstu: Zahtev);

IMAJUĆI U VIDU naloge koje je ovo Trošlano žalbeno veće izdalo 15. jula i 17. novembra 2003, te 16. januara 2004;

IMAJUĆI U VIDU "Uvodni podnesak generala Ojdanića" (u daljem tekstu: Podnesak), koji je 30. januara 2004. dostavio žalilac;

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor optužbe o prihvatljivosti 'Uvodnog podneska generala Ojdanića' od 30. januara 2004," koji je 9. februara 2004. dostavila optužba;

UZIMAJUĆI U OBZIR pravilo 72(B)(i) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik), koji predviđa da protiv odluka po preliminarnim podnescima nema interlokutorne žalbe, izuzev u slučajevima podnesaka kojima se osporava nadležnost;

UZIMAJUĆI U OBZIR pravilo 72(D) Pravilnika koje predviđa da se, inter alia, za svrhe pravila 72(B)(i) Pravilnika, podnesak kojim se osporava nadležnost isključivo odnosi na podnesak kojim se osporava optužnica zbog toga što se ne odnosi na personalnu, teritorijalnu ili vremensku nadležnost Međunarodnog suda ili na bilo koje od kršenja navedenih u članovima 2, 3, 4, 5 i 7 Statuta Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Statut);

UZIMAJUĆI U OBZIR pravilo 72(E) Pravilnika, koje predviđa da se po žalbi na osnovu pravila 72(B)(i) Pravilnika može voditi postupak ukoliko Tročlano žalbeno veće, koje imenuje predsednik Suda, odluči da nisu ispunjeni uslovi iz pravila 72(D) Pravilnika, zbog čega žalba mora da se odbaci;

IMAJUĆI U VIDU da optuženi iznosi sledeća četiri osnova za žalbu:[1]

1) Pošto nije rešilo po zahtevu u roku od šezdeset dana od podnošenja, Pretresno veće je prekršilo pravilo 72 (A) (u daljem tekstu: Prvi osnov);

2) Pretresno veće je pogrešno zaključilo da je SRJ bila članica Ujedinjenih nacija za svrhe nadležnosti Međunarodnog suda za zločine počinjene na njenoj teritoriji (u daljem tekstu: Drugi osnov);

3) Pretresno veće je pogrešno zaključilo da se ovlašćenja Seveta bezbednosti iz glave VII Povelje UN-a mogu vršiti tako da se na Međunarodni sud prenese nadležnost za zločine počinjene na teritoriji SRJ, iako ta država nije bila članica Ujedinjenih nacija u relevantno vreme (u daljem tekstu: Treći osnov); i

4) Pretresno veće je pogrešilo zato što nije utvrdilo da se nadležnost Međunarodnog suda za zločine počinjene na teritoriji SRJ ne može zasnivati na principu univerzalne nadležnosti (u daljem tekstu: Četvrti osnov);

UZIMAJUĆI U OBZIR da, u pogledu Prvog osnova, žalbe na osnovu pravila 72(D) Pravilnika mogu samo da se podnose protiv odluka po podnescima kojima se osporava nadležnost, a ne u slučajevima navodnog prekoračenja rokova predviđenih pravilom 72(A) Pravilnika;

UZIMAJUĆI U OBZIR, međutim, da je Pretresno veće mišljenja da u pogledu Drugog, Trećeg i Četvrtog osnova postoji određena sumnja u vezi s pitanjem da li se Pobijana odluka može smatrati donetom po podnesku kojim se osporava nadležnost u smislu pravila 72(D)(ii) Pravilnika, Tročlano žalbeno veće rešava ovu sumnju u korist žalioca, što, naravno, podleže svakoj eventualnoj odluci Žalbenog veća u punom sastavu;

OVIM

1. ODBACUJE Žalbu u delu u kome se odnosi na Prvi osnov;

2. KONSTATUJE da postupak po žalbi može da se nastavi po Drugom, Trećem i Četvrtom osnovu;

3. OBAVEŠTAVA strane u postupku o sledećim rokovima u kojima mogu da podnesu pismene podneske:

I. žalilac može da podnese dopunski podnesak u roku od 10 dana od zavođenja ove odluke;

II. optužba, na osnovu tačke (I), može da odgovori u roku od sedam dana od dana podnošenja dopunskog podneska ili, ako se takav dopunski podnesak ne podnese, u roku od četiri dana od isteka pomenutog roka od 10 dana, može da dostavi podnesak s argumentima za Drugi i Treći osnov.

III. na sve eventualne podneske tužioca na osnovu tačke (II) žalilac može da odgovori u roku od četiri dana od dana podnošenja takvog podneska.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
  Mohamed Shahabuddeen,
  predsedavajući sudija
Dana 27. februara 2004.  
U Hagu,  
Holandija  

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Vidi Podnesak na str. 5-6.