PRED TROČLANIM ŽALBENIM VEĆEM

 

U sastavu:

sudija Claude Jorda, predsedavajući
sudija David Hunt
sudija Mehmet Güney

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 28. juna 2002.

TUŽILAC

protiv

NIKOLE ŠAINOVIĆA

DRAGOLJUBA OJDANIĆA

 


ODLUKA ("ZAHTEV OPTUŽBE KOJIM SE TRAŽI PRODUŽENJE ROKA ZA PODNOŠENJE MOLBE DA SE DOZVOLI ULAGANJE ŽALBE")

 

Optužba:

gđa Carla Del Ponte

Odbrana

g. Toma Fila i g. Zoran Jovanović za Nikolu Šainovića
g. Tomislav Višnjić, g. Vojisalv Seležan i g. Peter Robinson za Dragoljuba Ojdanića

TROČLANO ŽALBENO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU "Odluku po molbama Nikole Šainovića i Dragoljuba Ojdanića za privremeno puštanje na slobodu" koju je Pretresno veće III donelo 26. juna 2002. (dalje u tekstu: pobijana odluka), kojom je Dragoljubu Ojdaniću i Nikoli Šainoviću odobreno privremeno puštanje na slobodu;

IMAJUĆI U VIDU "Privremeni zahtev tužioca za dozvolu ulaganja interlokutorne žalbe" koji je optužba podnela 27. juna 2002. (dalje u tekstu: zahtev za dozvolu), kojim na osnovu pravila 65(D), (E), (F) i (G) Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik) od Tročlanog žalbenog veća traži dozvolu da uloži interlokutornu žalbu na pobijanu odluku,

IMAJUĆI U VIDU "Zahtev optužbe kojim se traži produženje roka za podnošenje molbe da se dozvoli ulaganje žalbe" koji je optužba podnela 27. juna 2002. (dalje u tekstu: zahtev tužioca) u kojem od Tročlanog žalbenog veća traži odgodu za ulaganje svog zahteva za dozvolu i tvrdi u osnovi sledeće:

  1. da je pobijanu odluku primila tek 27. juna u 11:00 sati;

  2. da joj je zbog toga bilo znatno skraćeno vreme koje joj je odobreno za ulaganje zahteva za ulaganje žalbe;

  3. da se odluka, s obzirom na značaj pokrenutih pitanja, ticala lično tužioca;

  4. da tužilac, budući da je bio u Ruandi, nije bio obavešten o pobijanoj odluci;

IMAJUĆI U VIDU "Hitni odgovor odbrane na zahtev optužbe kojim se traži produženje roka za podnošenje molbe da se dozvoli ulaganje žalbe", podnesen 28. juna 2002., u kojem odbrana tvrdi u osnovi sledeće:

  1. da bi tražena odgoda u velikoj meri dovela u pitanje prava optuženog;

  2. da su razlozi koje u vezi s tim navodi tužilac neopravdani i neutemeljeni;

  3. da je glasnogovornik tužioca komentarisao pobijanu odluku 26. juna 2002. oko 22:00 za beogradsku televiziju;

  4. da organizacioni problemi u Tužilaštvu ne bi smeli da dovedu u pitanje prava optuženog;

NA OSNOVU pravila 127 i 65 Pravilnika;

BUDUĆI DA tužilac nije izneo uverljive razloge koji bi opravdali odgodu roka propisanog pravilom 65 (F) Pravilnika;

BUDUĆI DA, međutim, Tročlano žalbeno veće ne može doneti odluku po zahtevu za dozvolu bez prevoda na francuski osporavane odluke i ostalih relevantnih dokumenata;

IZ TIH RAZLOGA

1) ODBIJA zahtev tužioca;

2) NALAŽE odbrani da najkasnije 5. jula 2002. podnese odgovor na zahtev za dozvolu, a tužiocu da svoju eventualnu repliku podnese najkasnije 8. jula 2002.;

3) TRAŽI od Sekretarijata da do 9. jula 2002. obezbedi prevode sledećih dokumenata:

- pobijane odluke

- zahteva za dozvolu

- odgovora odbrane

- replike tužioca (po potrebi)

4) ODGAĐA odluku po zahtevu za dozvolu.

Sastavljeno na engleskom i francuskom pri čemu je merodavana francuska verzija.

  /potpis na originalu/
sudija Claude Jorda,
predsedavajući Žalbenog vijeća
Dana 28. juna 2002.
U Hagu (Holandija)
 
   

[pečat Međunarodng suda]