PRED ŽALBENIM VEĆEM

U sastavu: sudija Mohamed Shahabuddeen, predsedavajući

sudija David Hunt

sudija Mehmet Güney

sudija Fausto Pocar

sudija Theodor Meron

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 16. oktobra 2002.

 

 

 

TUŽILAC

protiv

alignNIKOLE ŠAINOVIĆA

DRAGOLJUBA OJDANIĆA

_____________________________________________________

NALOG KOJIM SE ODOBRAVA DOSTAVLJANJE DODATNIH IZVORA

_____________________________________________________

 

Optužba:

gđa Carla Del Ponte

g. Geoffrey Nice

Odbrana

aligng. Toma Fila i g. Zoran Jovanović za Nikolu Šainovića

g. Tomislav Višnjić, g. Vojisalv Seležan i g. Peter Robinson za Dragoljuba Ojdanića

align

ŽALBENO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU alignda je Pretresno većaligne III donelo "Odluku po molbi Nikole Šainovićaligna i Dragoljuba Ojdanićaligna za privremeno puštanje na slobodu" kojom je Pretresno većaligne odobrilo privremeno puštanje na slobodu saoptužalignenih Nikole Šainovićaligna i Dragoljuba Ojdanićaligna (u daljem tekstu: Šainovićalign i Ojdanićalign, molioci);

alignIMAJUĆalignI U VIDU align"Odluku kojom se odobrava ulaganje žalignalbe" zavedenu 16. jula 2002.

alignIMAJUĆalignI U VIDU align"Žalignalbu optužalignbe na Odluku Pretresnog većaligna kojom se odobrava privremeno puštanje na slobodu" zavedenu 26. jula 2002. (u daljem tekstu: žalignalbeni podnesak optužalignbe);

alignIMAJUĆalignI U VIDU alignda je 2. avgusta 2002. Šainovićalign dostavio "Odgovor odbrane na žalignalbu optužalignbe na Odluku Pretresnog većaligna da se odobri privremeno puštanje na slobodu";

alignIMAJUĆalignI U VIDU align"Žalignalbeni podnesak generala Dragoljuba Ojdanićaligna" zaveden 2. avgusta 2002;

alignIMAJUĆalignI U VIDU align"Jedinstvenu repliku optužalignbe" zavedenu 7. avgusta 2002.

alignIMAJUĆalignI U VIDU alignda je, 10. oktobra 2002, Vrhovni sud Kanade doneo odluku u vezi sa, inter alia, pitanjem da li se delom čalignlana 515(10)(c) Krivičalignnog zakona Kanade koji omogućalignava da se puštanje na slobodu uz kauciju odbije u cilju "očalignuvanja poverenja u sprovođalignenje pravde" krši pravo "da se puštanje na slobodu uz kauciju ne odbija bez opravdanog razloga" (u daljem tekstu: dodatni izvori);

alignREŠAVAJUĆalignI PO align"Molbi optužalignbe da se dozvoli podnošenje dodatnih izvora sa dodatnim izvorima u prilogu" zavedenoj 11. oktobra 2002. (u daljem tekstu: Molba optužalignbe), a kojom optužalignba tražaligni dozvolu da dostavi dodatne izvore;

alignIMAJUĆalignI U VIDU alignŠainovićalignev "Odgovor odbrane na Molbu optužalignbe da se dozvoli podnošenje dodatnih izvora sa dodatnim izvorima u prilogu te molbu odbrane da se odobri predočalignavanje dodatnih čaligninjenica" zavedene 14. oktobra 2002. kojim odbrana iznosi prigovor na Molbu optužalignbe navodećaligni kao osnov da je neblagovremeno podneta i dostavlja dodatni materijal za koji se navodi da predstavlja repliku na materijal koji je dostavila optužalignba;

alignIMAJUĆalignI U VIDU align da je Ojdanićalignev branilac obavestio Žalignalbeno većaligne da nema prigovora na Molbu optužalignbe i da nećaligne odgovarati na Molbu optužalignbe;

alignIMAJUĆalignI U VIDU align"Odgovor optužalignbe na podnesak optužalignenog Šainovićaligna od 14. oktobra 2002. u vezi sa dodatnim izvorima koje je ponudila optužalignba" zaveden 16. oktobra 2002. u kojem optužalignba iznosi prigovor na Šainovićalignevu molbu za dozvolu da se predočaligne dodatni dokazi i tvrdi da, ukoliko se takva dozvola da, materijal o kome je rečalign ne bi bio relevantan za stvari koje se ovde razmatraju;

alignUZIMAJUĆalignI U OBZIR alignda, suprotno tvrdnji Šainovićaligna, dodatni izvori ne mogu biti puko ponavljanje tvrdnji optužalignbe budućaligni da u vreme ulaganja žalignalbe odluka Vrhovnog suda Kanade još nije bila doneta;

alignUZIMAJUĆalignI U OBZIR alignda je problem na koji se odnose dodatni izvori većalign istaknut u žalignalbenom podnesku optužalignbe i da se dodatnim izvorima samo ažalignurira žalignalba optužalignbe;

alignUZIMAJUĆalignI U OBZIR alignda bi dodatni izvori mogli biti od značalignaja za jedno pitanje o kome treba da se odlučaligni u ovom predmetu;

alignUZIMAJUĆalignI U OBZIR alignda je Šainovićalign većalign pokušao da odgovori na ovaj novi materijal i da je Ojdanićalignev branilac većalign obavijestio Žalignalbeno većaligne da ne žaligneli ništa dalje da doda;

alignUZIMAJUĆalignI U OBZIR alignda je dodatni materijal za koji Šainovićalign tražaligni da se predočaligni po svom karakteru dokazni i da se ne radi o ažalignuriranju pravnih materijala koji su većalign predočaligneni;

alignOVIM ODOBRAVA optužalignbi da dostavi dodatne izvore i

alignODBIJA Šainovićalignevu molbu za dozvolu da se predočaligne dodatni dokazi.

alignSastavljeno na francuskom i engleskom jeziku, pri čalignemu je merodavan engleski tekst.

/potpis na originalu/

Mohamed Shahabuddeen,

align predsedavajućaligni

Dana 16. oktobra 2002.

U Hagu,

Holandija

align[pečalignat Međalignunarodnog suda]