PRED ŽALBENIM VEĆEM

 

U sastavu:

sudija Mohamed Shahabuddeen, predsedavajući
sudija David Hunt
sudija Mehmet Güney
sudija Fausto Pocar
sudija Theodor Meron

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 16. oktobra 2002.

TUŽILAC

protiv

NIKOLE ŠAINOVIĆA

DRAGOLJUBA OJDANIĆA


NALOG KOJIM SE ODOBRAVA DOSTAVLJANJE DODATNIH IZVORA

 

Optužba:

gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice

Odbrana

g. Toma Fila i g. Zoran Jovanović za Nikolu Šainovića
g. Tomislav Višnjić, g. Vojisalv Seležan i g. Peter Robinson za Dragoljuba Ojdanića

ŽALBENO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU da je Pretresno veće III donelo "Odluku po molbi Nikole Šainovića i Dragoljuba Ojdanića za privremeno puštanje na slobodu" kojom je Pretresno veće odobrilo privremeno puštanje na slobodu saoptuženih Nikole Šainovića i Dragoljuba Ojdanića (u daljem tekstu: Šainović i Ojdanić, molioci);

IMAJUĆI U VIDU "Odluku kojom se odobrava ulaganje žalbe" zavedenu 16. jula 2002.

IMAJUĆI U VIDU "Žalbu optužbe na Odluku Pretresnog veća kojom se odobrava privremeno puštanje na slobodu" zavedenu 26. jula 2002. (u daljem tekstu: žalbeni podnesak optužbe);

IMAJUĆI U VIDU da je 2. avgusta 2002. Šainović dostavio "Odgovor odbrane na žalbu optužbe na Odluku Pretresnog veća da se odobri privremeno puštanje na slobodu";

IMAJUĆI U VIDU "Žalbeni podnesak generala Dragoljuba Ojdanića" zaveden 2. avgusta 2002;

IMAJUĆI U VIDU "Jedinstvenu repliku optužbe" zavedenu 7. avgusta 2002.

IMAJUĆI U VIDU da je, 10. oktobra 2002, Vrhovni sud Kanade doneo odluku u vezi sa, inter alia, pitanjem da li se delom člana 515(10)(c) Krivičnog zakona Kanade koji omogućava da se puštanje na slobodu uz kauciju odbije u cilju "očuvanja poverenja u sprovođenje pravde" krši pravo "da se puštanje na slobodu uz kauciju ne odbija bez opravdanog razloga" (u daljem tekstu: dodatni izvori);

REŠAVAJUĆI PO "Molbi optužbe da se dozvoli podnošenje dodatnih izvora sa dodatnim izvorima u prilogu" zavedenoj 11. oktobra 2002. (u daljem tekstu: Molba optužbe), a kojom optužba traži dozvolu da dostavi dodatne izvore;

IMAJUĆI U VIDU Šainovićev "Odgovor odbrane na Molbu optužbe da se dozvoli podnošenje dodatnih izvora sa dodatnim izvorima u prilogu te molbu odbrane da se odobri predočavanje dodatnih činjenica" zavedene 14. oktobra 2002. kojim odbrana iznosi prigovor na Molbu optužbe navodeći kao osnov da je neblagovremeno podneta i dostavlja dodatni materijal za koji se navodi da predstavlja repliku na materijal koji je dostavila optužba;

IMAJUĆI U VIDU da je Ojdanićev branilac obavestio Žalbeno veće da nema prigovora na Molbu optužbe i da neće odgovarati na Molbu optužbe;

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor optužbe na podnesak optuženog Šainovića od 14. oktobra 2002. u vezi sa dodatnim izvorima koje je ponudila optužba" zaveden 16. oktobra 2002. u kojem optužba iznosi prigovor na Šainovićevu molbu za dozvolu da se predoče dodatni dokazi i tvrdi da, ukoliko se takva dozvola da, materijal o kome je reč ne bi bio relevantan za stvari koje se ovde razmatraju;

UZIMAJUĆI U OBZIR da, suprotno tvrdnji Šainovića, dodatni izvori ne mogu biti puko ponavljanje tvrdnji optužbe budući da u vreme ulaganja žalbe odluka Vrhovnog suda Kanade još nije bila doneta;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je problem na koji se odnose dodatni izvori već istaknut u žalbenom podnesku optužbe i da se dodatnim izvorima samo ažurira žalba optužbe;

UZIMAJUĆI U OBZIR da bi dodatni izvori mogli biti od značaja za jedno pitanje o kome treba da se odluči u ovom predmetu;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Šainović već pokušao da odgovori na ovaj novi materijal i da je Ojdanićev branilac već obavijestio Žalbeno veće da ne želi ništa dalje da doda;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je dodatni materijal za koji Šainović traži da se predoči po svom karakteru dokazni i da se ne radi o ažuriranju pravnih materijala koji su već predočeni;

OVIM ODOBRAVA optužbi da dostavi dodatne izvore i

ODBIJA Šainovićevu molbu za dozvolu da se predoče dodatni dokazi.

Sastavljeno na francuskom i engleskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
Mohamed Shahabuddeen,
predsedavajući
Dana 16. oktobra 2002.
U Hagu,
Holandija
 
   

[pečat Međunarodnog suda]