PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 27. marta 2003.

TUŽILAC
protiv
MILANA MILUTINOVIĆA
NIKOLE ŠAINOVIĆA
DRAGOLJUBA OJDANIĆA


NALOG OPTUŽBI DA POTVRDI SVOJ STAV U VEZI SA PRIVREMENIM PUŠTANJEM NA SLOBODU MILANA MILUTINOVIĆA


Tužilaštvo
g. Geoffrey Nice
gđa Cristina Romano

Odbrana
g. John Livingston, g. Radoje Stefanović i g. Miladin Papić za Milana Milutinovića
g. Toma Fila, g. Zoran Jovanović i g. Goran Petrović za Nikolu Šainovića
g. Tomislav Višnjić, g. Vojislav Selžan i g. Peter Robinson za Dragoljuba Ojdanića


OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU pretres o privremenom puštanju na slobodu Nikole Šainovića i Dragoljuba Ojdanića, koji je održan u utorak, 25. marta 2003. (u daljem tekstu: pretres),

IMAJUĆI U VIDU tvrdnju koju je na pretresu iznela odbrana Dragoljuba Ojdanića da je “dobila informacije da se tužilac više ne protivi privremenom puštanju na slobodu saoptuženog Milana Milutinovića”, [1]

IMAJUĆI U VIDU odgovor optužbe na pretresu da ne postoji potkrepa takvoj tvrdnji i da bi bile korisne dalje pojedinosti o tome, [2]

NA OSNOVU pravila 54 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM NALAŽE optužbi da u pismenoj formi potvrdi svoj stav u vezi sa tvrdnjom koju je iznela odbrana Dragoljuba Ojdanića.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
sudija Richard May,
predsedavajući
Dana 27. marta 2003.
U Hagu,
Holandija
 
  [pečat Međunarodnog suda]


[1] T. 509.

[2] T. 514.