PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 29. avgusta 2003.

TUŽILAC
protiv
MILANA MILUTINOVIĆA
NIKOLE ŠAINOVIĆA
DRAGOLJUBA OJDANIĆA


NALOG KOJIM SE ODOBRAVA ZAHTEV OPTUŽBE ZA

DALJE DELIMIČNO ODLAGANJE IZVRŠENJA I ODGODU
ROKA ZA PODNOŠENJE MOLBE ZA POTVRDU RADI
ULAGANJA ŽALBE I ZAHTEV ZA IZMENU


Tužilaštvo:
g. Geoffrey Nice
gđa Cristina Romano
g. Milbert Shin

Odbrana:
g. John Livingston za Milana Milutinovića
g. Toma Fila, g. Zoran Jovanović i g. Goran Petrović za Nikolu Šainovića
g. Tomislav Višnjić, g. Vojislav Selžan i g. Peter Robinson za Dragoljuba Ojdanića

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud);

REŠAVAJUĆI PO poverljivom "Zahtevu optužbe za dalje delimično odlaganje izvršenja odluke o zaštitnim merama i odgodu roka za podnošenje molbe za potvrdu radi dozvole za ulaganje žalbe u vezi sa dva svedoka i zahtevu za izmenu" (u daljem tekstu: Zahtev), koje je Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba) podnelo 22. avgusta 2003. i u kojem traži, prvo, dalje produženje roka od 30 dana za obelodanjivanje izjava dva svedoka, kako je to Pretresno veće naložilo u svojoj "Odluci po zahtevima optužbe za zaštitne mere" od 17. jula 2003. (u daljem tekstu: Odluka) i sličnu odgodu roka za traženje potvrde radi ulaganja žalbe u skladu sa pravilom 73 (C) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik), zajedno sa zahtevom da se povuče jedan od svedoka, naveden u poverljivom i ex parte Prilogu B Zahteva, i zahtevom da se Odluka izmeni u vezi sa jednim od ta dva svedoka kako bi se od odbrane zatražilo da vodi evidenciju o obelodanjivanju celokupnog zaštićenog materijala koji se odnosi na jednog od ta dva svedoka,

IMAJUĆI U VIDU da je rok za obelodanjivanje izjava svedoka i za traženje dozvole za potvrdu radi ulaganja žalbe na tu Odluku istekao onoga dana kada je Zahtev podnet,

IMAJUĆI U VIDU da je samo jedan od timova odbrane imao prigovor na prvobitni Zahtev da se vodi evidencija o obelodanjivanju i da se on zasnivao na tome da je sličan zahtev Pretresno veće ranije odbilo,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Pretresno veće uverilo da je traženi pravni lek, uključujući zahtev da se vodi evidencija o obelodanjivanju u vezi sa jednim od svedoka, razuman u okolnostima navedenim u Zahtevu,

OVIM ODOBRAVA Zahtev i PRODUŽAVA rok za obelodanjivanje izjava dva svedoka navedena u poverljivom i ex parte Prilogu A Zahteva i za podnošenje eventualne molbe za potvrdu radi ulaganja žalbe do ponedeljka, 22. septembra 2003,

POTVRĐUJE povlačenje svedoka navedenog u poverljivom i ex parte Prilogu B Zahteva i MENJA Odluku tako što nalaže odbrani da vodi evidenciju obelodanjivanja celokupnog zaštićenog materijala koji se odnosi na svedoka navedenog u poverljivom i ex parte Prilogu C Zahteva.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

 

/potpis na originalu/

 

sudija Richard May,

 

predsedavajući

   
   

Dana 29. avgusta 2003.

 

U Hagu,

 

Holandija

 
 

[pečat Međunarodnog suda]