PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 14. novembra 2003.

TUŽILAC
protiv
MILANA MILUTINOVIĆA
DRAGOLJUBA OJDANIĆA
NIKOLE ŠAINOVIĆA


EX PARTE

NALOG O ODGODI POSTUPKA PO PRAVILU 54 bis


Odbrana:
g. Tomislav Višnjić, g. Vojislav Selžan i g. Peter Robinson za Dragoljuba Ojdanića

Organizacija Severnoatlantskog pakta:

Države članice Organizacija Severnoatlantskog pakta:
Belgija, Kanada, Češka Republika, Danska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Island, Italija, Luksemburg, Holandija, Norveška, Poljska, Portugal, Španija, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Sjedinjene Američke Države

Republika Hrvatska

Bosna i Hercegovina

Republika Albanija

Bivša jugoslovenska Republika Makedonija

Bugarska

Rumunija

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud);

REŠAVAJUĆI PO "Zahtevu generala Ojdanića da se izda nalog NATO-u i državama za dostavu informacija", koji je 15. novembra 2002. podneo branilac Dragoljuba Ojdanića (u daljem tekstu: podnosilac zahteva), kojim se traži izdavanje naloga na osnovu pravila 54 bis Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik) sa zahtevom Organizaciji Severnoatlantskog pakta (u daljem tekstu: NATO), njenim državama članicama, te Republici Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Republici Albaniji, Bivšoj jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Bugarskoj i Rumuniji (u daljem tekstu: države) za dostavu dokumenata navedenih u Zahtevu,

IMAJUĆI U VIDU da je, na osnovu pravila 54 bis, Pretresno veće pozvalo NATO i države da dostave pismene podneske pre održavanja rasprave po Zahtevu čiji će datum biti naknadno utvrđen,

IMAJUĆI U VIDU da je podnosilac Zahteva obavestio Pretresno veće da ne želi da pristupi takvoj raspravi dok se ne reši više pitanja o kojima trenutno rešava Žalbeno veće Međunarodnog suda,

Proprio motu

NA OSNOVU člana 29 Statuta i pravila 54 i 54 bis Pravilnika,

OVIM ODGAĐA postupak u vezi sa zahtevom do daljeg.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst merodavan.

  /potpis na originalu/
  Richard May,
  predsedavajući
Dana 14. novembra 2003.  
U Hagu,  
Holandija  

[pečat Međunarodnog suda]