PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 4. februara 2004.

TUŽILAC
protiv
MILANA MILUTINOVIĆA
DRAGOLJUBA OJDANIĆA
NIKOLE ŠAINOVIĆA


NALOG PO DRUGOM ZAHTEVU OPTUŽBE ZA IZMENU RANIJIH NALOGA O NEOBELODANJIVANJU

Tužilaštvo:
g. Geoffrey Nice
gđa Cristina Romano
g. Milbert Shinn

Odbrana:
g. Eugene O'Sullivan i g. Slobodan Zečević za Milana Milutinovića
g. Toma Fila i g. Goran Petrović za Nikolu Šainovića
g. Tomislav Višnjić, g. Peter Robinson i g. Vojislav Seležan za Dragoljuba Ojdanića

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO poverljivom i delimično ex parte "Drugom zahtevu optužbe za izmenu ranijih naloga o neobelodanjivanju" od 12. decembra 2003. (u daljem tekstu: Zahtev), u kojem se za određene materijale iz pravila 68 (u daljem tekstu: materijali), koje je odbrani dostavio jedan davalac informacija u skladu s pravilom 70 (i koji su navedeni u poverljivom i ex parte dodatku A uz Zahtev), traži da Pretresno veće naloži optuženim i njihovim timovima odbrane da poštuju dve restrikcije u vezi s upotrebom materijala iz pravila 68:

(a) ti materijali moraju da ostanu pod zaštitom predviđenom pravilom 70, zbog čega se bez prethodnog odobrenja davaoca informacija ne smeju obelodanjivati drugim licima izuzev optuženih i njihovih timova odbrane;

(b) da se, izuzev po odobrenju davaoca informacija, informacije mogu uvrštavati u spis samo kao zapečaćene, a na suđenju se mogu navoditi samo na zatvorenim sednicama.

IMAJUĆI U VIDU ranije naloge Pretresnog veća u vezi s obelodanjivanjem materijala iz pravila 66[1] i materijala iz pravila 68,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Žalbeno veće stalo na stanovište da su, u slučajevima kada može da se utvrdi da su informacije date optužbi na poverljivoj osnovi i u skladu s pravilom 70, te informacije zaštićene shodno paragrafima (C) i (D) tog pravila,[2] pri čemu davalac informacija može da postavi uslove za korišćenje tih informacija,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je sadržaj informacija navedenih u ex parte dodatku uz Zahtev ukazuje na to da te informacije predstavljaju značajan materijal koji podleže pravilu 68 i da bi se izdavanjem traženih naloga omogućilo da se te informacije dostave optuženim,

NA OSNOVU pravila 54, 68 i 70 Pravilnika,

OVIM ODOBRAVA ZAHTEV i NALAŽE SLEDEĆE:

(1) predmetni materijal ne sme se obelodanjivati drugim licima izuzev optuženih i njihovih timova odbrane bez prethodnog odobrenja davaoca informacija; i

(2) izuzev po odobrenju davaoca informacija, informacije se mogu uvrštavati u spis samo kao zapečaćene, a o njima se sme raspravljati samo na zatvorenim sednicama.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
  Patrick Robinson,
  predsedavajući
Dana 4. februara 2004.  
U Hagu,  
Holandija  

[pečat Međunarodnog suda]


[1] 7. jun 2002. i 17. jul 2003.

[2] Tužilac protiv Miloševića; "Odluka o tumačenju i primeni pravila 70", IT-02-54-AR108 bis & AR73.3, 23. oktobar 2002, par. 20.