PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Bert Swart

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 17. juna 2004.

TUŽILAC
protiv
MILANA MILUTINOVIĆA
DRAGOLJUBA OJDANIĆA
NIKOLE ŠAINOVIĆA


NALOG ZA DOSTAVLJANJE DOPUNE

Tužilaštvo:
g. Geoffrey Nice
gđa Cristina Romano
g. Milbert Shin

Odbrana:
g. Eugene O'Sullivan i g. Slobodan Zečević za Milana Milutinovića
g. Toma Fila i g. Goran Petrović za Nikolu Šainovića
g. Tomislav Višnjić, g. Peter Robinson i g. Vojislav Seležan za Dragoljuba Ojdanića

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud);

RJEŠAVAJUĆI po "Četvrtom zahtevu optužbe za zaštitne mere", podnetom 27. maja 2004. (u daljem tekstu: Zahtev),

IMAJUĆI U VIDU sadržaj poverljivog ex parte Dodatka A, a naročito paragraf 7 Dodatka,

NA OSNOVU pravila 54 i 75 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM NALAŽE optužbi da u roku od četrnaest dana dostavi dopunu sa dodatnom dokumentacijom kojom se potkrepljuju i detaljnije razrađuju pitanja navedena u paragrafu 7 Dodatka.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst merodavan.

  /potpis na originalu/
  sudija Patrick Robinson,
  predsedavajući
Dana 17. juna 2004.  
U Hagu,  
Holandija  
  [pečat Međunarodnog suda]