PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Iain Bonomy

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 22. septembra 2004.

TUŽILAC
protiv
MILANA MILUTINOVIĆA
DRAGOLJUBA OJDANIĆA
NIKOLA ŠAINOVIĆ


NALOG PO TREĆEM ZAHTEVU TUŽILAŠTVA ZA IZMENU RANIJIH NALOGA O NEOBELODANJIVANJU

Tužilaštvo:
g. Geoffrey Nice
gđa Cristina Romano

Odbrana:
g. Eugene O'Sullivan i g. Slobodan Zečević za Milana Milutinovića
g. Toma Fila i g. Vladimir Petrović za Nikolu Šainovića
g. Tomislav Višnjić, g. Peter Robinson i g. Vojislav Seležan za Dragoljuba Ojdanića

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI po poverljivom i delimično ex parte "Trećem zahtevu Tužilaštva za izmenu ranijih naloga o neobelodanjivanju" (u daljem tekstu: Zahtev), od 7. septembra 2004, kojim se, u vezi s određenim materijalima na osnovu pravila 68 (u daljem tekstu: materijali) koje je Tužilaštvu na osnovu pravila 70 stavio na raspolaganje jedan davalac informacija (i koji su opisani u poverljivom i ex parte Dodatku A uz Zahtev), od Pretresnog veća traži da naloži optuženima i njihovim timovima odbrane da se pridržavaju dva ograničenja upotrebe materijala na osnovu pravila 68:

(a) da predmetni materijal mora da ostane zaštićen u skladu s pravilom 70 i da se kao takav, bez prethodnog odobrenja davaoca informacija, ne može obelodanjivati nikome izuzev optuženima i njihovim timovima odbrane; i

(b) da se, ako davalac informacija ne odobri drugačije, predmetne informacije mogu uvrštavati u spis samo kao zapečaćene, te da se na suđenju mogu pominjati samo na zatvorenim sednicama.

IMAJUĆI U VIDU ranije Naloge Pretresnog veća u vezi s neobelodanjivanjem materijala na osnovu pravila 66[1] i pravila 68,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Žalbeno veće stalo na stanovište da u slučajevima kada se pokaže da je neki materijal stavljen na raspolaganje Tužilaštvu na poverljivoj osnovi u skladu s pravilom 70, taj materijal zaštićen na osnovu paragrafa (C) i (D) tog pravila,[2] pri čemu davalac informacija može postaviti uslove za upotrebu dotičnih informacija,

UZIMAJUĆI U OBZIR da sadržaj materijala navedenih u ex parte Dodatku Zahteva ukazuje na to da dotične informacije čine bitni materijali na osnovu pravila 68 i da bi se izdavanjem traženih naloga omogućilo da se one stave na raspolaganje optuženima,

NA OSNOVU pravila 54, 68 i 70 Pravilnika o postupku i dokazima,

OVIM ODOBRAVA ZAHTEV i NALAŽE SLEDEĆE:

(1) predmetni materijal ne može se bez prethodnog odobrenja davaoca informacija obelodanjivati nikome izuzev optuženima i njihovim timovima odbrane; i

(2) ako davalac informacija drugačije ne odobri, predmetne informacije mogu se uvrštavati u spis samo kao zapečaćene, a na suđenju se mogu pominjati samo na zatvorenim sednicama.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst merodavan.

/potpis na originalu/
Patrick Robinson,
predsedavajući

Dana 22. septembra 2004.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]


[1] 7. jun 2002. i 17. jul 2003.

[2] Tužilac protiv Miloševića, "Odluka o tumačenju i primeni pravila 70", predmet br. IT-02-54-AR108bis & AR73.3, 23. oktobar 2002, par. 20.