PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Iain Bonomy

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 29. septembra 2004.

TUŽILAC
protiv
MILANA MILUTINOVIĆA
NIKOLE ŠAINOVIĆA
DRAGOLJUBA OJDANIĆA


DALJNJI NALOG TUŽILAŠTVU DA ODGOVORI NA OBAVEŠTENJA
ODBRANE U SKLADU S PRAVILOM 94 bis(B)

Optužba: Odbrana Milana Milutinovića:
g. Geoffrey Nice g. Eugene O'Sullivan
gđa. Christina Romano g. Slobodan Zečević
   
  Odbrana Nikole Šainovića:
  g. Toma Fila
  g. Vladimir Petrović
   
  Odbrana Dragoljuba Ojdanića:
  g. Tomislav Višnjić
  g. Peter Robinson

Ja, Iain Bonomy, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

POŠTO SAM IMENOVAN za pretpretresnog sudiju u ovom predmetu Odlukom Pretresnog veća od 30. avgusta 2004,[1]

REŠAVAJUĆI PO "Odgovoru optužbe na obaveštenja odbrane u skladu s pravilom 94 bis (B)", podnetom 24. septembra 2004. (u daljem tekstu: Odgovor optužbe), kojim optužba navodno odgovara na obaveštenja odbrane u skladu s pravilom 94 bis(B) Pravilnika o postupku i dokazima, koja je odbrana Šainovića[2] i Ojdanića[3] podnela 26. avgusta 2004, a odbrana Milutinovića[4] 27. avgusta 2004. (u daljem tekstu: Obaveštenja odbrane), a na osnovu naloga Pretresnog veća od 28. jula 2004,[5] u vezi sa osam izveštaja veštaka koje je optužba obelodanila 2003. i početkom 2004. godine,[6]

IMAJUĆI U VIDU da sam na statusnoj konferenciji održanoj 15. septembra 2004, ja, kao pretpretresni sudija, pozvao optužbu da odgovori na Obaveštenja odbrane imajući u vidu da se razmotri da li se situacija može razrešiti i razjasniti pre početka suđenja, te da se optužba složila sa takvim tokom,

IMAJUĆI NADALJE U VIDU da sam na Statusnoj konferenciji doneo usmeni nalog kojim sam obavezao optužbu da odgovori na tri obaveštenja odbrane u roku od 14 dana,[7]

IMAJUĆI U VIDU da nije donesena odluka da će se u pretpretresnoj fazi rešavati o prihvatljivosti ili izuzimanju izveštaja veštaka,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je na Pretresnom veću u punom sastavu da odluči da li će rešavati u tom smislu, te da će strane imati mogućnost da iznesu stavove u vezi sa umesnošću takvog postupka u slučaju da Pretresno veće odluči da to razmotri,

UZIMAJUĆI NADALJE U OBZIR da je nalog donet na Statusnoj konferenciji jasno bio usmeren na to optužba odgovori na suštinu prigovora koje pokreću Obaveštenja odbrane kako bi se obezbedilo da optužba pravovremeno detaljno razmotri pitanja koja pokreću Obaveštenja odbrane, te da se oni koji su rešivi reše, a da se jasno ukaže na one za koje će biti potrebna sudska odluka,

IMAJUĆI U VIDU da Odgovor optužbe ne obrađuje suštinu prigovora koje pokreću Obaveštenja odbrane, već traži pravni lek zahtevajući od strana da iznesu suštinske argumente pred Pretresnim većem koje će voditi pretres,

NA OSNOVU pravila 54 i pravila 94 bis Pravilnika o postupku i dokazima

OVIME PONOVO NALAŽE optužbi da odgovori na suštinu prigovora koje pokreću Obaveštenja odbrane u roku od nedelju dana od dana donošenja ovog naloga.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnim smatra tekst na engleskom.

/potpis na originalu/
Iain Bonomy,
pretpretresni sudija

Dana 29. septembra 2004.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Tužilac protiv Milutinovića, Šainovića i Ojdanića, predmet br. IT-99-37-PT, "Nalog o imenovanju pretpretresnog sudije", 30. avgust 2004.

[2] Tužilac protiv Milutinovića, Šainovića i Ojdanića, predmet br. IT-99-37-PT, "Obaveštenje odbrane u skladu s pravilom 94 bis (B)", 26. avgust 2004.

[3] Tužilac protiv Milutinovića, Šainovića i Ojdanića, predmet br. IT-99-37-PT, "Obaveštenje generala Ojdanića u skladu s pravilom 94bis", 26. avgust 2004.

[4] Tužilac protiv Milutinovića, Šainovića i Ojdanića, predmet br. IT-99-37-PT, "Poverljivo obaveštenje na osnovu pravila 94bis koje se podnosi u ime Milana Milutinovića u skladu s Nalogom o rasporedu od 27. avgusta 2004.

[5] "Nalog o roku za podnošenje zvaničnih obaveštenja na osnovu pravila 94 bis," 28. juli 2004.

[6] Radi se o izveštajima veštaka Budimira Babovića, dr. Erica Baccarda, Patricka Balla, Helge Brunborga, ser Petera De La Billierea, Ivana Kristana, Andreasa Riedlmayera i Mortena Torkildsena. Pretresno veće je optužbi naložilo da obelodani konačne verzije četiri još neobelodanjena izveštaja veštaka do 28. oktobra 2004;

[7] Tužilac protiv Milutinovića, Šainovića i Ojdanića, predmet br. IT-99-37-PT, Sednica, 15. septembar 2004, T.703 – 704.