PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Iain Bonomy

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 11. oktobar 2004.

TUŽILAC
protiv
MILANA MILUTINOVIĆA
NIKOLE ŠAINOVIĆA
DRAGOLJUBA OJDANIĆA


NALOG KOJIM SE TUŽILAŠTVU PRODUŽAVA ROK ZA ODGOVOR NA OBAVEŠTENJA ODBRANE NA OSNOVU PRAVILA 94bis(B)

Optužba: Odbrana Milana Milutinovića:
g. Geoffrey Nice g. Eugene O'Sullivan
gđa Christina Romano g. Slobodan Zečević
   
  Odbrana Nikole Šainovića:
  g. Toma Fila
  g. Vladimir Petrović
   
  Odbrana Dragoljuba Ojdanića:
  g. Tomislav Višnjić
  g. Peter Robinson

JA, Iain Bonomy, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

IMENOVAN ZA pretpretresnog sudiju u ovom predmetu na osnovu naloga Pretresnog veća od 30. avgusta 2004,[1]

REŠAVAJUĆI PO "Zahtevu tužilaštva za produženje roka za odgovor na obaveštenja odbrane u skladu s pravilom 94 bis (B)", podnetog 5. oktobra 2004. (u daljem tekstu: Zahtev tužilaštva), kojim tužilaštvo traži produženje sedmodnevnog roka koji je pretpretresni sudija odobrio svojim "Daljim nalogom tužilaštvu da odgovori na obaveštenja odbrane u skladu s pravilom 94 bis (D)" od 29. septembra 2004, a koji se odnosi na osam izveštaja veštaka koje je tužilaštvo obelodanilo 2003. i početkom 2004. godine,[2]

IMAJUĆI U VIDU da sam, na predlog i uz saglasnost tužilaštva naložio tužilaštvu da u roku od dve nedelje odgovori na obaveštenja odbrane,[3] i da je period od dve nedelje produžen za samo 7 dana u svetlu prvobitne naznake tužilaštva da će mu dve nedelje biti dovoljno da odgovori,

IMAJUĆI U VIDU, međutim, tvrdnje iznete u Zahtevu tužilaštva da je ono pogrešno razumelo usmeni nalog i da mu je potrebno dodatno vreme da odgovori kao što je naloženo,[4]

UZIMAJUĆI U OBZIR da još uvek nije određen datum početka suđenja, da neće naneti štetu propisnom sprovođenju pravde ukoliko se tužilaštvu odobri dalji produžetak roka za podnošenje odgovora na obaveštenja odbrane i da to može ubrazati postupak tokom suđenja.

NA OSNOVU pravila 54 i 94 bis Pravilnika o postupku i dokazima

OVIM ODOBRAVAM Zahtev tužilaštva za produženje roka za odgovor na obaveštenja odbrane u skladu s pravilom 94 bis (B), dajući tužilaštvu 30 dana od dana ovog naloga za odgovor.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, s tim što je merodavan tekst na engleskom.

/potpis na originalu/
Iain Bonomy
pretpretresni sudija

Dana 11. oktobra 2004.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Tužilac protiv Milutinovića, Šainovića i Ojdanića, Predmet br. IT-99-37-PT, "Nalog o imenovanju pretpretresnog sudije", 30. avgust 2004.

[2] Izveštaji veštaka na koje se to odnosi su oni Budimira Babovića, dr. Erica Baccarda, Patricka Balla, Helge Brunborga, ser Petera De La Billierea, Ivana Kristana, Andreasa Riedlemayera i Mortena Torkildsena. Pretresno veće je naložilo Tužilaštvu da obelodani konačne verzije za koje to nije učinjeno do 28. oktobra 2004; Tužilaštvo protiv Milutinovića, Šainovića i Ojdanića, IT-99-37-PT, "Nalog o roku za podnošenje zvaničnih obaveštenja na osnovu pravila 94 bis", 28. juli 2004.

[3] Tužilac protiv Milutinovića, Šainovića i Ojdanića, Predmet br. IT-99-37-PT, Sednica, 15. septembar 2004, T. 704.

[4] Tužilac protiv Milutinovića, Šainovića i Ojdanića, Predmet br. IT-99-37-PT, "Zahtev Tužilaštva za produženje roka za odgovor na obaveštenja odbrane u skladu s pravilom 94 bis (B) sa Prilogom A", 5. oktobar 2004, par. 7.