PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Iain Bonomy

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 8. decembra 2004.

TUŽILAC
protiv
MILANA MILUTINOVIĆA
DRAGOLJUBA OJDANIĆA
NIKOLE ŠAINOVIĆA


NALOG PO ČETVRTOM ZAHTEVU TUŽILAŠTVA ZA IZMENU RANIJIH NALOGA O NEOBELODANJIVANJU

Tužilaštvo:
g. Geoffrey Nice

Odbrana:
g. Eugene O'Sullivan i g. Slobodan Zečević za Milana Milutinovića
g. Toma Fila i g. Vladimir Petrović za Nikolu Šainovića
g. Tomislav Višnjić, g. Peter Robinson i g. Vojislav Seležan za Dragoljuba Ojdanića

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO poverljivom i delimično ex parte “Četvrtom zahtevu Tužilaštva za izmenu ranijih naloga o neobelodanjivanju”, podnetom 9, novembra 2004. (u daljem tekst: Zahtev) u kojem se od Pretresnog veća traži da, u vezi s konkretnim materijalom na osnovu pravila 68 (u daljem tekstu: materijal) koji je Tužilaštvo dobilo od dostavljača informacija u skladu s pravilom 70 (opisanim u poverljivom i ex parte Dodatku A Zahtevu), da optuženima i njihovim timovima odbrane nalože da se pridržavaju dva ograničenja pri korišćenju materijala na osnovu pravila 68:

(a) da materijal mora i dalje da podleže zaštiti prema pravilu 70, te da, stoga, ne može biti obelodanjen nikom osim optuženima i njihovim timovima odbrane, bez prethodnog odobrenja dostavljača informacije; i

(b) da se te informacije mogu uvrstiti u spis samo pod pečatom i da se na suđenju mogu pominjati samo na zatvorenoj sednici, osim ako je dobijen pristanak dostavljača.

IMAJUĆI U VIDU ranije naloge Pretresnog veća u vezi s neobelodanjivanjem materijala na osnovu pravila 66[1] i materijala na osnovu pravila 68,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Žalbeno veće stalo na stanovište da se na informacije za koje se može ustanoviti da su date Tužilaštvu na poverljivoj osnovi u skladu s pravilom 70, primenjuje zaštita iz paragrafa (C) i (D) tog pravila,[2] a da dostavljač tih informacija može da odredi uslove za njihovo korišćenje,

UZIMAJUĆI U OBZIR da sadržina materijala navedenog u jednom ex parte Dodatku Zahtevu ukazuje na to da te informacije predstavljaju značajan materijal na osnovu pravila 68 i da bi zatraženi nalozi omogućili njihovo dostavljanje optuženom,

NA OSNOVU pravila 54, pravila 68 i pravila 70 Pravilnika o postupku i dokazima,

OVIM ODOBRAVA ZAHTEV i NALAŽE KAKO SLEDI

(1) Materijal se ne sme obelodanjivati nikome osim optuženima i njihovim timovima odbrane bez prethodnog odobrenja dostavljača informacija; i

(2) Informacije se mogu uvrstiti u spis samo pod pečatom i na suđenju se mogu pominjati samo na zatvorenoj sednici, osim ako se dobije pristanak dostavljača.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnim smatra tekst na engleskom.

/potpis na originalu/
sudija Patrick Robinson,
predsedavajući

Dana 8. decembra 2004.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Od 7. juna 2002. i 17. jula 2003.

[2] Tužilac protiv Miloševića, Odluka o tumačenju i primeni pravila 70 Pravilnika, predmet br. IT-02-54-AR108 bis i AR73.3, 23. oktobar 2002, par. 20.