PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 5. septembra 2002.

TUŽILAC

protiv

DRAGOLJUBA OJDANIĆA

NIKOLE ŠAINOVIĆA

 


NALOG O IMENOVANJU PRETPRETRESNOG SUDIJE

Tužilaštvo

gđa Carla del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dirk Ryneveld

Branioci optuženih:

g. Tomislav Višnjić, g. Vojislav Seležan i g. Peter Robinson, za Dragoljuba Ojdanića
g. Toma Fila i g. Zoran Jovanović, za Nikolu Šainovića

Ja, RICHARD MAY, predsedavajući sudija Pretresnog veća III Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na području bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

UZIMAJUĆI U OBZIR odredbe člana 21 stav 4(c) Statuta Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Statut), kojim je zagarantovano pravo optuženog “da mu se sudi bez nepotrebnog odgađanja” te člana 20 stav 1 Statuta koji predviđa “pravo na pravično i ekspeditivno suđenje”,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je u interesu pravde kao i ekspeditivnijeg i efikasnije vođenog postupka da se imenuje pretpretresni sudija koji bi u ime Pretresnog veća bio zadužen za pretpretresna pitanja (u daljem tekstu: pretpretresni sudija),

NA OSNOVU pravila 65 ter (A) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM IMENUJEM sudiju Patricka Robinsona za pretpretresnog sudiju u ovom predmetu. Imenovanje stupa na snagu odmah.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
Richard May
predsedavajući
Dana 5. septembra 2002,
U Hagu,
Holandija
 
   
  [pečat Međunarodnog suda]