PRED TROČLANIM ŽALBENIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Theodor Meron, predsedavajući
sudija Mehmet Güney
sudija Asoka de Z. Gunawardana

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 26. avgust 2002.

TUŽILAC

protiv

MILETA MRKŠIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU DA SE DOZVOLI ULAGANJE ŽALBE

Zastupnici optužbe:

gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Mark J. McKeon

Zastupnik odbrane:

g. Miroslav Vasić

OVO TROČLANO ŽALBENO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Veće, Međunarodni sud);

REŠAVAJUĆI PO "Zahtevu odbrane da se dozvoli ulaganje interlokutorne žalbe" od 30. jula 2002. (dalje u tekstu: zahtev) koji je podnio branilac Mileta Mrkšića (dalje u tekstu: tražilac);

IMAJUĆI U VIDU "Odluku po zahtevu Mileta Mrkšića za privremeno puštanje na slobodu" koju je 24. jula 2002. izdalo Pretresno veće II (dalje u tekstu: pobijana odluka), a kojom se odbacuje tražiočev zahtev za privremeno puštanje na slobodu;

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor tužioca na zahtev optuženog Mileta Mrkšića da se dozvoli ulaganje žalbe na odluku o privremenom puštanju na slobodu" koji je Tužilaštvo podnelo 7. avgusta 2002, van predviđenog roka;

IMAJUĆI U VIDU "Repliku odbrane na ‘Odgovor tužioca na zahtev optuženog Mrkšića da se dozvoli ulaganje žalbe na odluku o privremenom puštanju na slobodu’" koju je tražilac uložio 9. avgusta 2002;

BUDUĆI DA pravilo 65, stavovi (A) i (B), Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik) predviđa da, nakon što je pritvoren, optuženi može biti pušten na slobodu samo na osnovu naloga pretresnog veća, da se takav nalog može izdati samo nakon što se zemlja-domaćin izjasni, te samo ako se veće uverilo da će se optuženi pojaviti na suđenju i da, ako bude pušten na slobodu, neće predstavljati opasnost ni za jednu žrtvu, svedoka ni bilo koju drugu osobu;

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 65(D) Pravilnika predviđa da se strana može žaliti na odluku o privremenom puštanju na slobodu ako predoči valjane razloge za to;

S OBZIROM NA TO da se zahtev da se dozvoli ulaganje žalbe na pobijanu odluku zasniva na tome da: (i) "zaključci Pretresnog veća u ovom predmetu sasvim su suprotni zaključcima Pretresnog veća u predmetima Gruban, Šainović, Jokić i Plavšić", što znači da "različita pretresna veća Međunarodnog suda imaju dvojake kriterije za rešavanje identičnih pitanja", te da je u delokrugu Žalbenog veća da reši taj problem "za budući rad Međunarodnog suda"; i (ii) da je "Pretresno veće pogrešilo konstatovavši da zdravstveno stanje optuženog nije tako loše da bi bilo osnovom za odobravanje privremenog puštanja na slobudu";

SMATRAJUĆI da se postojanje valjanog razloga može opravdati time što se pokazuje da je pobijana odluka nekonsistentna sa drugim odlukama Međunarodnog suda o istim pitanjima;

KONSTATUJUĆI da je pokazano da postoje valjani razlozi u smislu pravila 65(D) Pravilnika da se dozvoli ulaganje žalbe Žalbenom veću u punom sastavu;

NA OSNOVU pravila 65(D) Pravilnika,

OVIM

1. USVAJA zahtev.

2. OBAVEŠTAVA strane o njihovoj obavezi da dostave pismene podneske u skladu sa Uputstvom o postupku za dostavljanje pismena u žalbenim postupcima pred Međunarodnim sudom (IT/155 Rev. 1) i Uputstvom o dužini podnesaka i zahteva (IT/184 Rev. 1).

Sastavljeno na engleskom i francuskom, a merodavnim se smatra engleski tekst.

Dana 26. avgusta 2002.
U Hagu,
Holandija
 
  /potpis na originalu/
Theodor Meron,
predsedavajući sudija
[pečat Međunarodnog suda]