PREDSEDNIK MEĐUNARODNOG SUDA

Rešava: sudija Claude Jorda, predsednik Suda

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 28. avgust 2002.

TUŽILAC

protiv

MILETA MRKŠIĆA


NALOG PREDSEDNIKA KOJIM SE RASPOREĐUJU SUDIJE U ŽALBENO VEĆE

Tužilaštvo:

gđa Hildegard Uertz-Retzlaff

Odbrana:

g. Miroslav Vasić

JA, Claude Jorda, predsednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU zahtev odbrane za dozvolu da se podnese interlokutorna žalba, koji je 30. jula 2002. g. podneo branilac Mileta Mrkšića na engleskom,

IMAJUĆI U VIDU odluku kojom se odobrava podnošenje žalbe, koju je 26. avgusta 2002. g. donelo Tročlano žalbeno veće,

IMAJUĆI U VIDU da je članom 12 (B) Statuta Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Statut) predviđeno da Žalbeno veće radi u sastavu od pet sudija,

POZIVAJUĆI SE NA članove 14 (3) i 65 (D) Statuta i pravilo 27 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik),

ZBOG NAVEDENIH RAZLOGA,

NALAŽEM da u predmetu IT-95-13/1-AR65, Tužilac protiv Mileta Mrkšića, a u skladu sa odredbama pravila 22 (B) Pravilnika, Žalbeno veće radi u sastavu:

  • sudija Shahabuddeen
  • sudija Hunt
  • sudija Pocar
  • sudija Güney
  • sudija Meron

Sastavljeno na engleskom i francuskom, s tim da je francuski tekst merodavan.

  /potpis/
Claude Jorda,
predsednik
   
Dana 28. avgusta 2002.
U Hagu,
Holandija
 

[pečat Međunarodnog suda]