PRED PRETRESNIM VEĆEM II

U sastavu:

sudija Wolfgang Schomburg, predsedavajući
sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba
sudija Carmel Agius

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 25. jula 2002.

TUŽILAC

protiv

MILETA MRKŠIĆA


NALOG O SUSPENDOVANJU PRETPRETRESNIH PODNESAKA

Tužilaštvo:

gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Mark J. McKeon

Odbrana:

g. Miroslav Vasić

PRETRESNO VEĆE II (u daljem tekstu: Pretresno veće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU da je prvobitnu optužnicu protiv Mileta Mrkšića (u daljem tekstu: optuženi) potvrdio sudija Fouad Riad 7. novembra 1995;

IMAJUĆI U VIDU "Nalog kojim se odobravaju izmene optužnice" od 28. novembra 1997;

IMAJUĆI U VIDU Izmenjenu optužnicu koja je podignuta protiv optuženog 2. decembra 1997;

IMAJUĆI U VIDU "Pretpretresni podnesak odbrane" (u daljem tekstu: podnesak odbrane) zaveden 15. jula 2002, u kojem se iznose nedostaci u formi Izmenjene optužnice,

IMAJUĆI U VIDU "Zahtev optužbe da se suspenduju pretpretresni podnesci" (u daljem tekstu: Zahtev optužbe) podnet 18. jula 2002, u kojem se traži da Veće izda nalog da se suspenduju zahtevi i odgovori na zahteve svih strana u postupku,

IMAJUĆI U VIDU da optužba namerava da podnese zahtev za dozvolu izmene optužnice,

SHODNO pravilu 54 Pravilnika,

NALAŽE da se, u interesu pravde i da bi se izbeglo dupliranje pretpretresnih podnesaka strana, podnošenje zahteva i odgovora svih strana u postupku suspenduje dok tužilac ne podnese zahtev za dozvolu izmene optužnice.

  /potpis na originalu/
Wolfgang Schomburg,
predsedavajući sudija
   
Dana 25. jula 2002.
U Hagu,
Holandija
 

[pečat Međunarodnog suda]