PRED PRETRESNIM VEĆEM II

 

Sudija: sudija Carmel Agius, pretpretresni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 2. septembra 2002.

 

TUŽILAC

protiv

MILETA MRKŠIĆA


NALOG O PODNOŠENJU PODNESAKA I ZA TO VEZANIM PITANJIMA

Tužilaštvo:

gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Mark J. McKeon
g. Jan Wubben

Odbrana:

g. Miroslav Vasić

JA, Carmel Agius, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljnjem tekstu: Međunarodni sud), ex officio,

IMENOVAN za pretpretresnog sudiju u ovom predmetu Nalogom o imenovanju pretpretresnog sudije, koji je 16. maja 2002. izdalo Pretresno veće II Međunarodnog suda;

U ŽELJI DA se uredi način podnošenja podnesaka i odgovora na podneske u ovom predmetu,

S OBZIROM NA međunarodni karakter ovog Suda s jedne strane i pravosudno okruženje iz kojeg dolaze optuženi i njegov glavni branilac s druge strane,

BUDUĆI DA jeekspeditivnost sastavni deo koncepta pravičnog suđenja,

UZIMAJUĆI U OBZIR pravo optuženog "da se brani lično", shodno članu 21(4)(d) Statuta Međunarodnog suda, koje je sadržano i u članu 14(3)(d) Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i u članu 6(3)(c) Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda,

SHODNO pravilu 54 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljnjem tekstu: Pravilnik),

OVIM NALAŽEM sledeće:

(1) U skladu s odredbama ovog naloga, pismeni podnesci se ne smeju podnositi na "poverljivoj" osnovi osim ako pretpretresni sudija ili neki drugi sudija Pretresnog veća ne dozvoli takav način podnošenja. Molba za takvu dozvolu mora se podneti u pismenom obliku, pri čemu se moraju navesti razlozi za molbu. Ona se može podneti ex parte. Za sledeće podneske, međutim, nije potrebno tražiti dozvolu pre podnošenja na "poverljivoj" osnovi:

i) sve ex parte molbe, bez obzira na to koje su vrste;

ii) sve molbe u vezi s istragama koje su u toku i koje prethode podnošenju optužnice i zapečaćene optužnice;

iii) sve inter partes molbe za zaštitu svedoka koje se odnose na konkretne osobe; i

iv) svi odgovori na poverljive podneske i sve molbe koje se odnose na odluke Pretresnog veća u vezi sa poverljivim podnescima ili ročištima;

(2) Strana koja podnosi pismeni podnesak mora priložiti nacrt naloga o pravnom leku uz svaki podnesak koji podnese Pretresnom veću;

(3) Ako nije izričito drugačije naloženo, strana koja primi pismeni podnesak mora svoj eventualni odgovor podneti u roku od četrnaest kalendarskih dana od datuma podnošenja tog podneska;

4) Pre podnošenja replike ili dopune prethodnom podnesku strana mora za to pismenim putem tražiti i dobiti dozvolu. Rok za podnošenje takve replike ili dopune određuje Pretresno veće;

(5) Usmena rasprava o podnesku neće se održati osim ako to posebno ne zatraže zastupnici bilo koje od strana, a Pretresno veće ne odobri, uzimajući u obzir potrebu da se obezbedi pravično i ekspeditivno suđenje;

6) Ako to zahtevaju izuzetne okolnosti, strane se mogu obratiti direktno Pretresnom veću (ex parte), usmeno ili pismenim putem. Druga strana će o tome biti obaveštena što pre bude moguće, ex officio; i

7) Tokom čitavog postupka optuženi će uživati pravo da traži da ga lično sasluša Pretresno veće. Pravilo 84bis(A) i (B) primenjuje se analogno tome. Ovo pravo optuženi ima od početka, nakon svedočenja svakog svedoka i na kraju izvođenja dokaza neke od strana, bez obzira na dalja prava optuženog, kako su navedena u Statutu i u Pravilniku, i bez obzira na druga uputstva Pretresnog veća, ako je to u interesu pravde. Pravo da se lično obrati veću samo je mogućnost koju optuženi može iskoristiti. On sam odlučuje o tome da li će to pravo koristiti, bilo stalno bilo s vremena na vreme, ili će iskoristiti svoje pravo na ćutanje. No, uvek mora biti svestan činjenice da sve ono što kaže u sudnici može biti upotrebljeno protiv njega.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnim smatra engleski tekst.

  /potpis na originalu/
Carmel Agius,
pretpretresni sudija
   
Dana 2. septembra 2002.
U Hagu,
Holandija
 

[pečat Međunarodnog suda]