PRED PRETRESNIM VEĆEM II

Sudija: g. Carmel Agius, pretpretresni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 9. oktobra 2002.

TUŽILAC
protiv
MILETA MRKŠIĆA


NALOG TUŽILAŠTVU I SEKRETARIJATU DA DAJU SVOJ KOMENTAR O ZAHTEVU ODBRANE DA SE PREISPITA ODLUKA SEKRETARA MEĐUNARODNOG SUDA OD 25. SEPTEMBRA 2002.


Tužilaštvo:
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Mark J. McKeon
g. Jan Wubben

Odbrana:
g. Miroslav Vasić

Ja, Carmel Agius, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud) i pretpretresni sudija u ovom postupku:

REŠAVAJUĆI PO “Zahtevu odbrane da se preispita odluka sekretara Međunarodnog suda od 25. septembra 2002.” koji je odbrana Mileta Mrkšića podnela 4. oktobra 2002. (u daljem tekstu: zahtev), kojim se traži da Pretresno veće preispita odluku sekretara Međunarodnog suda od 25. septembra 2002, zavedenu 30. septembra 2002. (u daljem tekstu: odluka), prema kojoj bi optuženi trebao da snosi troškove za 330 časova rada na istrazi u pretpretresoj fazi postupka;

NA OSNOVU pravila 54 Pravilnika o postupku i dokazima;

OVIM UPUĆUJEM Tužilaštvo i sekretara Međunarodnog suda (u daljem tekstu: sekretar) da do srede, 23. oktobra 2002. daju svoj komentar o zahtevu; te

POZIVAM sekretara da Pretresnom veću dostavi kopije svih eventualnih materijala na kojima se zasniva njegova odluka.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu se merodavnom smatra engleska verzija.

Dana 9. oktobra 2002.
U Hagu,
Holandija
 
  /potpis na originalu/
Carmel Agius,
pretpretresni sudija
   
[pečat Međunarodnog suda]