PRED PRETRESNIM VEĆEM II

Sudija: g. Carmel Agius, pretpretresni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 7. oktobra 2003.

TUŽILAC
protiv
MILETA MRKŠIĆA
MIROSLAVA RADIĆA
VESELINA ŠLJIVANČANINA


DRUGI NALOG O RASPOREDU PODNOŠENJA PODNESAKA


Tužilaštvo:
g. Jan Wubben
g. Mark J. McKeon

Odbrana optuženog Mileta Mrkšića:
g. Miroslav Vasić

Odbrana optuženog Miroslava Radića:
g. Borivoje Borović
gđa Mira Tapušković

Odbrana optuženog Veselina Šljivančanina:
g. Novak Lukić
g. Momčilo Bulatović

JA, Carmel Agius, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud) i pretpretresni sudija u ovom postupku:

IMAJUĆI U VIDU Odluku donetu 1. avgusta 2003,[1] kojom je Pretresno veće odgodilo rok predviđen "Nalogom o rasporedu podnošenja podnesaka" od 25. jula 2003. (u daljem tekstu: Nalog o rasporedu) koji važi za Mileta Mrkšića (u daljem tekstu: Mrkšić), Miroslava Radića (u daljem tekstu: Radić) i Veselina Šljivančanina (u daljem tekstu: Šljivančanin) dok se Šljivančaninu ne imenuje ili dodeli branilac;

IMAJUĆI U VIDU "Odluku" sekretara Suda od 1. oktobra 2003. kojom se Veselinu Šljivančanu privremeno dodeljuje branilac Novak Lukić;

IMAJUĆI U VIDU da, na osnovu pravila 65 ter (B), pretpretresni sudija "preduzima sve mere potrebne da se predmet pripremi za pravično i ekspeditivno suđenje";

UZIMAJUĆI U OBZIR da ponovno određivanje roka od 30 dana koji je predviđen Nalogom o rasporedu Pretresnog veća predstavlja takvu meru;

PODSEĆAJUĆI da, iako Mrkšić svoje eventualne prigovore mora da ograniči na nove aspekte predložene Objedinjene izmenjene optužnice koju optužba namerava da podnese,[2] pomenuto ograničenje ne važi za Radića i Šljivančanina;

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA

NA OSNOVU pravila 50(A)(i)(c) i (C), pravila 54 i 65 ter (B);

OVIM NALAŽEM DA Mrkšić, Radić i Šljivančanin odvojeno podnesu po jedan dokument u kojem će navesti eventualni odgovor na Zahtev za dozvolu za podnošenje Objedinjene izmenjene optužnice na osnovu pravila 50(A)(i)(c) i/ili sve eventualne preliminarne podneske u skladu s pravilom 72 u kojima bi naveli nedostatke u formi predložene Objedinjene izmenjene optužnice najkasnije do 12 časova 31. oktobra 2003.

Sastavljeno na francuskom i engleskom jeziku, pri čemu je engleska verzija merodavna.

Dana 7. oktobra 2003.  
U Hagu,  
Holandija  
  /potpis na originalu/
  Carmel Agius,
  pretpretresni sudija
[pečat Međunarodnog suda]


[1] Tužilac protiv Mileta Mrkšića, Miroslava Radića i Veselina Šljivančanina, predmet br. IT-95-13/1-PT, Odluka kojom se odgađa rok utvrđen nalogom o rasporedu podnošenja podnesaka, 1. avgust 2003. (u daljem tekstu: Odluka).

[2] Tužilac protiv Mileta Mrkšića, Miroslava Radića i Veselina Šljivančanina, predmet br. IT-95-13/1, Zahtev optužbe da se izda dozvola za podnošenje objedinjene izmenjene optužnice), 21. jul 2003. ("Zahtev da se izda dozvola za podnošenje objedinjene izmenjene optužnice").