PREDSEDNIK MEĐUNARODNOG SUDA

Sudija: g. Theodor Meron, predsednik

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 14. oktobra 2003.

TUŽILAC
protiv
MILETA MRKŠIĆA
MIROSLAVA RADIĆA
VESELINA ŠLJIVANČANINA


NALOG KOJIM SE IMENUJE SUDIJA ZA PREDMET PRED PRETRESNIM VEĆEM


Tužilaštvo:

Odbrana optuženog Mileta Mrkšića:

g. Jan Wubben

g. Miroslav Vasić

g. Mark J. McKeon

 
 

Odbrana optuženog Miroslava Radića:

 

g. Borivoje Borović

 

gđa Mira Tapušković

   
 

Odbrana optuženog Veselina Šljivančanina

 

g. Novak Lukić

 

g. Momčilo Bulatović


Ja, THEODOR MERON, predsednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU da je, nalozima predsednika i potpredsednika Međunarodnog suda izdanim 15. maja 2002, 20. maja 2003. i 2. jula 2003, ovaj predmet dodeljen Pretresnom veću II u čijem sastavu su sudije Carmel Agius, Florence Mumba i Wolfgang Schomburg;

UZIMAJUĆI U OBZIR da, kao što se navodi u dokumentu Međunarodnog suda br. IT/220 izdanom 1. oktobra 2003, sudija Wolfgang Schomburg više nije u sastavu Pretresnog veća II;

IMAJUĆI U VIDU da je, kao što se navodi u dokumentu IT/220, sudija Jean-Claude Antonetti imenovan u Pretresno veće II;

OVIM IMENUJEM sudiju Jean-Claudea Antonettija za ovaj predmet, što stupa na snagu odmah;

I ODREĐUJEM da će Pretresno veće u predmetu br. IT-95-13/1-PT, Tužilac protiv Mileta Mrkšića, Miroslava Radića, Veselina Šljivančanina, zasedati u sledećem sastavu:

sudija Carmel Agius

sudija Florence Mumba

sudija Jean-Claude Antonetti

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je merodavan engleski tekst.

Dana 14. oktobra 2003,

 

U Hagu,

 

Holandija

 
 

/potpis na originalu/

 

sudija Theodor Meron

 

predsednik

[pečat Međunarodnog suda]